1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 9, 2014

Cw-¥-ïn-se t\mÀ-¯v A-seÀ-«-Wnð Xm-a-kn-¡p-ó ]-¯-\w-Xn-« kz-tZ-in F-_n-tPm¬, ho\n-X Z-¼-Xn-Ifpw ]m-e-¡m-Sv kz-tZ-in kp-\nðþsj-Pn Z-¼-Xn-I-fpw kw-bp-à-am-bn ]¯mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn¨p. I-gnª sNm-ÆmgvN ssh-Ip-tó-cw A-ôp-a-Wn-bv-¡v t\mÀ-¯v A-eÀ-«-Wn-se ta-\vI-^v ¢-ºnð B-bn-cp-óp ]-cn-]m-Sn-IÄ kw-L-Sn-¸n-¨Xv. ]-cn-]m-Sn-bnð kp-\n-en-tâbpw F-_n-bp-tSbpw kp-lr-¯p-¡Ä ]-s¦-Sp-¯p.

k-ïÀ-em³-Unð \nópw ]-cn-]m-Sn-bnð ]-s¦-Sp-¡m-\m-bn F¯n-b amÀ-«n\#v kn-\n Z-¼-Xn-I-fp-sS hn-hm-l-hmÀ-jn-Ihpw Cu am-kw B-bn-cp-ó-Xn-\mð C-hcpw tI-¡v ap-dn-¨v C-h-tcm-sSm-¸w hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn¨p. Fñm-hÀ¡pw Ip-Spw-_-§Ä¡pw awK-fw t\Àóp-sIm-ïv ssP-tam³ tPmÀÖv, tSmw tPm-kv-X-S-bw-]m-Sv, amÀ-«n³-tPmÀ-Öv F-ón-hÀ kw-km-cn¨p. Ip-«n-Ifpw ap-XnÀ-ó-hcpw hnhn-[ I-em-]-cn-]m-Sn-IÄ A-h-X-cn-¸n¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.