1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 28, 2012


kpdn¨v: kznävkÀe³Unse thÄUv aebmfn Iu¬knensâ bphP\ t^mdw kwLSn¸n¨ ^pSvt_mÄ SqÀWsaânsâ hoUntbm temôv sNbvXp. \nch[n aebmfn SoapIÄ ]s¦Sp¯ SqÀWsaânð kpdn¨v bpssWäUv Hómw Øm\w IcØam¡n. b§vÌgvkv d®ÀA¸mbn. InñmSn cmPmkv aqómw Øm\s¯¯n. SqÀWsaânse s_Ìv tKmfnbmbn tdmbnkv aWhmf\pw tSm]v- kvtImddmbn t_mWn Im«p]mehpw Gähpw \ñ Ifn¡mc\mbn a\p Ipópw]pd¯pw XncsªSp¡s¸«p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.