1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 26, 2013

]-Xn\-ôv hÀ-jw ap³-]v ku-¯v e-ï-\n-se H-cp ho-Sn-sâ P-\m-e-bnð \n-óv kv{Xo ho-Wp a-cn-¨ kw-`-h-¯n-sâ Np-cp-f-gn-¡m³ t]m-eokv. kw-`-h-¯nð kw-i-b-¯n-sâ ap-\ e-ï³ A-Sn-a-Xz-tI-kn-se {]-Xn-I-fp-sS t\À-¡m-sW-óv t]m-eo-kv ]-d-bp-óp. 1997ð ku-¯v e-ï-\n-se tl¬-lnñn-ep-Å ho-Sn-sâ P-\m-e-bnð \n-óm-Wv kv{Xo ho-Wp a-cn-¨-Xv.

e-ï³ A-Sn-a-Xz-tI-kn-se {]-Xn-I-fm-b A-c-hn-µ³ _m-e-Ir-jv-W\pw `m-cy N-µ-bv¡pw A-Sp-¯ _-Ô-ap-Å ho-Sm-bn-cp-óp CXv. Cu ho-«nð Xm-a-kn-¨n-cp-ó kv-{XobmtWm AtXm k-µÀ-i-I-bm-bn h-ó kv-{XobmtWm a-cn¨-Xv F-ó Im-cy-am-Wv t]m-eo-kv A-t\z-jn-¡p-ó-Xv. hn-tÎm-dn-b³ am-Xr-I-bn-ep-Å Cu aq-óv \n-e-ho-«n-em-bn-cp-óp Z-¼-Xn-I-fnð H-cmÄ t\c-s¯ Xm-a-kn-¨n-cp-óXv.

kv{Xo ho-Wp-a-cn-¡m-\pïm-b km-l-Ncyw hoïpw ]cn-tim-[n-¡m-\m-Wv t]m-eo-kn-sâ Xo-cp-am-\w. 1997 ð \-S-ó Zp-c´-s¯ Ip-dn-¨p-Å Zp-cq-l-X-IÄ C-\nbpw A-gn-¡m³ km-[n-¨n-«nñ. A-c-hn-µ³ _m-e-Ir-jv-W-\pw `m-cy N-µ-bv¡pw A-Sp-¯ _-Ô-ap-Å 13 tað-hn-em-k§-sf Ip-dn-¨v t]m-eo-kv hn-i-Z-am-bn A-t\z-jn-¡p-ó-Xn-\v C-S-bn-em-Wv kv-{Xo-bp-sS Zp-cq-l-ac-Ww kw-_-Ôn-¨ hnh-cw {i-²-bnð s]-Sp-ó-Xv.

90I-fnð G-gv hÀ-j-t¯m-fw {]-XnIÄ Cu ho-«nð Xm-a-kn-¨n-cp-ó-Xm-bn A-bð-hm-knIÄ HmÀ-¡póp. A-óv ho-«nð H-cp kw-Lw BÄv-¡mÀ Xm-a-kn-¡p-ó-Xm-bn A-bð-hm-kn-IÄ-¡v kwi-bw tXm-ón-bn-cp-ó-Xmbpw ChÀ HmÀ-¡p-óp-ïv. H-cp kv{Xo P-\-en-eq-sS Xm-tg-¡v ho-W-Xm-bpw ]n-óo-Sv A-hÀ a-cn-¨-Xm-bpw A-óv tI-«n-cp-ó-Xmbpw C-hn-sS GtXm H-cp Kq-V-kw-Lw X-¼-Sn-¨n-«p-sï-óv A-óv B-fp-IÄ AS-¡w ]-d-ªn-cp-ó-Xmbpw HmÀ-¡p-óp-sï-óv k-Y-e-hm-knbm-b tI-äv tdm¬-tIm-tdm-Wn(43) ]-d-bpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.