1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 27, 2014

Im-sc³ ÌoÀ F-ó \m-ev-]¯n-sbm-óp-Im-cn c-ïv hÀ-j-am-bn H-cp t]m-cm-«-¯n-em-bn-cpóp. a-c-W-¡n-S-¡nð InS-óv `À-¯mhv Imsc-t\m-Sv B-h-iy-s¸-« A-h-km\-s¯ B-{K-lw km-[n-¨p sIm-Sp-¡m-\pÅ t]m-cm-«w. H-cp Ip-ªn-sâ A-Ñ-\m-I-W-sa-óm-bn-cp-óp Im-sc-sâ `À-¯m-hv tPm-Wnsâ A-hkm-\ B-{Klw. izm-k-tIm-im-À-_p-Zw Po-hnX-s¯ a-Wn-¡q-dp-I-fm-¡n Np-cp-¡n-sb-¦nepw Im-c-³ A-t±-l-¯n-\v hm¡p-sIm-Sp-¯p. F-óm-bmepw A-t±-l-¯nâ B-{K-lw km-[n¨p-sIm-Sp-¡p-saóv. ]n-óo-Sv A-Xn-\v th-ïn-bp-Å {i-a-am-bn-cp-óp. A-t±-l-¯n-sâ a-c-W-ti-jw c-ïv hÀ-jw I-gn-ªv Im-sc³ tPm-Wn-sâ Ip-ªn-\v P-òw \ð-In B hm-¡v km-[n-¨p.

tPm¬ H-cp ]n-Xm-hm-I-W-sa-óv B-{K-lw ]-d-ª-t¸mÄ X-só B-ip-]{Xn A-[n-Ir-X-cp-am-bn _-Ô-s¸-«v Im-sc³ `À-¯m-hn-sâ _o-P-§Ä kv-t]w _m-¦nð kq-£n-¨n-cpóp. sF-hnF-^v h-gn \-S¯n-b B-Zy-{i-aw ]-cm-P-b-s¸«-óv Im-sc³ A-dn-bpó-Xv `À-¯m-hn-sâ a-c-W-¯n-\v c-ïv- Zn-h-k-§Ä-¡v tijw. F-ómð hn«p-sIm-Sp-¡m³ Im-sc³ X-¿m-dm-bn-cp-ónñ. Xp-SÀ-¨bm-b \m-em-a-t¯bpw A-h-km-\-t¯bpw {i-a-¯nð Im-sc³ KÀ-`n-Wn-bm-bn.

I-gn-ª ta-bv am-k-¯n-em-Wv Im-sc³ tPm-Wn-sâ Ip-ªn-\v P-òw \ð-In-bXv. tPm-Wn-sâ A-hkm-\ B-{K-lw km-[n¨p-sIm-Sp-¡m³ km-[n-¨ Xm³ `m-Ky-h-Xn-bm-sW-óv Im-sc³ ]-d-bpóp. tPm-Wn-sâ a-c-W-t¯m-sS H-ä-s¸«p-t]m-b X-só Po-hn-X-¯n-te-¡v a-S¡n-sIm-ïp-h-cm³ tPm-Wn-sâ a-I-Ä¡m-sbópw tPm¬ X-tóm-sSm-¸-ap-sïó tXm-ó-em-Wv Ip-ªn-s\ Im-Wp-t¼mÄ tXm-óp-ó-sXópw Im-sc³ ]-d-bp-óp.

kzn³-U-Wnð t]m-kv-äv hp-a-Wm-bn tPm-en sN-¿p-ó Im-sc-\pw ^mw am-t\-Pdmb tPm-Wpw H-ón-¨v Xm-a-kn-¡m³ Xp-S-§n-bn-«v 18 hÀ-jw I-gn-ªn-cpóp. H-cp Ip-Spw-_w D-ïm-¡m³ C-\nbpw k-a-b-ap-sï-óv C-cp-hcpw I-cp-Xn-bn-cn-¡p-t¼m-gm-Wv CSn-¯o t]m-se tPm-Wn-\v izm-k-tIm-imÀ-_p-Z-am-Wv F-óv I-sï-¯p-óXv. B-dv am-k-am-bn-cpóp tPm-Wn-\v tUm-ÎÀ-amÀ \ðIn-b Im-em-h-[n.15 hÀ-jw ap³-]v hnhm-l \nÝ-bw \-S¯n-b C-cp-hcpw A-§-s\ 2011 sk-]v-äw-_-dnð hn-hm-ln-X-cmbn. hn-hm-l-¯n-\v H-cm-gv-N-bv-¡ ti-jw tPm¬ a-cn-¡p-Ibpw sN-bv-Xp.

{]-á³-kn sS-ÌpIÄ Hmtcm X-h-W ]-cm-P-b-s¸-Sp-t¼m-gpw Xm³ tPm-Wn-sâ \-ãw Iq-Sp-Xð A-\p-`-hn-¡p-I-bm-bn-cp-óp Fópw Im-sc³ ]-d-bpóp. tPmWn-t\m-Sp-Å A-S-§m-¯ kv-t\-l-¯n-sâ {]-Xo-I-am-bn tPm-Wn-tâbpw Im-sc-tâbpw t]-cp-IÄ H-cp-an-¨v tNÀ¯v a-IÄ-¡v tPm-sd³ F-óm-Wv t]-cn-«n-cn-¡p-ó-Xv. Po-hn-X-¯nð H-cn-¡-epw C-\n a\-Êv Xpd-óv Nn-cn-¡m³ km-[n-¡n-sñ-óv I-cp-Xn-b-t¸m-gmWvv a-IÄ X-sâ Po-hn-X-¯n-te-¡v h-ó-sXópw a-I-fp-sS Nn-cn-Im-Wp-t¼m-sgm-s¡ tPm¬ X-§Ä-s¡m-¸-ap-sï-óv tXm-óp-óp-shópw Im-sc³ ]-d-bpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.