1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 5, 2013

Zn-h-k-¸-en-i-bv-¡v ]-Ww I-Sw \ð-Ip-ó co-Xn-bnð D-]-t`m-àm-¡Ä k-´p-ã-cm-sW-óv t] tU tem¬ Zm-Xm-¡fmb thmw-K. X-§-fp-sS _n-kn\-Êv co-XnI-sf ]-ecpw sX-än-²-cn-¨n-cn-¡p-I-bm-sW-ópw D-]-t`m-àm-¡-fnð 99 i-X-am-\-t¯m-fw k-´p-ã-cm-sWópw thmw-K-bp-sS No^v Hm-¸-td-änwKv Hm-^o-kÀ \n-bmð hmv-Êv ]-d-ªp.

Znh-kw H-cp i-X-am-\-am-Wv thmw-K-bp-sS ]en-i \n-c¡v. tem¬ Im-emh-[n ZoÀ-Ln-¸n-¡p-I-bm-sW-¦nð ]en-i \nc-¡v Ip¯-s\ D-b-cp-Ibpw sN-¿pw. C¯-cw tem¬ co-XnI-sf {In-kv-Xy³ k-`m t\-Xm-¡Ä A-S-¡w \n-ch-[n t]À hn-aÀ-in-¨n-cpóp. C-tX Xp-SÀ-óv thmw-K A-S-¡-ap-Å t] tU tem¬ Zm-Xm-¡-tfm-Sv ]mÀ-e-saâv Aw-K-§Ä ap³-]m-sI lm-P-cm-bn sam-gn \ð-Im³ \nÀ-t±-in-¨n-«p-ïv. C-hÀ C-óv Fw-]n-amÀ-¡v ap-¼m-sI lm-P-cm-Ipw.

t] tU tem¬ I-¼-\n-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\ co-Xnbpw aäpw kw-_-\-v-[n-¨v sX-fn-hp-IÄ tk-J-cn-¡pó-Xv _n-kn\-Êv C-ó-th-j³ B³-Uv kv-Inð-kv I-½n-än-bm-Wv. t\cs¯ Hm-^o-kv Hm-^v s^-bÀ t{S-UnwKv, tIm-¼v-äo-j³ I-½nän, ^n-\m³-jyð I¬U-Îv B-tXm-dn-än F-óo \o-co-£-IÀ C-h-cp-sS _n-kn\-Êv {]-hÀ-¯-\ co-Xn-IÄ ]cn-tim-[n-¨n-cp-óp.

Zn-h-k-¸-en-i-bv-¡v ]-Ww I-S-sa-Sp-¡pó-Xv `m-hn-bnð hmbv-] F-Sp-¡p-ó-Xn-s\ tZm-j-I-c-am-bn _m-[n-¡p-sa-óv hn-Z-Kv-²À Nq-ïn-¡m-«póp. C-¯-c-¯nð Zn-h-k-¸-en-i-bv-¡v ]-W-sa-Sp-¯ ]-e-cp-tSbpw hm-bv-]m A-t]-£ _m-¦p-IÄ X-Ån-bm-Xm-bn C-hÀ Nq-ïn-I-Ivm-«p-óp. 300 ]u-ïv Zn-h-k-¸-en-i-bv-¡v F-Sp-¯ H-cp D-]-t`m-àm-hv n-t¸mÄ 2000 ]u-ïn-\v ap-I-fnð A-S-bv-t¡-ïn-h-ó-Xm-bn _n-_n-kn dn-t¸mÀ-«v sN-¿póp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.