1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 13, 2014

tem-II-¸v I-em-i-t¸m-cm-«-¯n-\v a-Wnv-¡q-dp-IÄ _m-¡n \nð-t¡ an-I-¨ I-fn-¡m-cp-ópÅ tKmÄ-U¬ tKmÄ ]p-c-kv-Im-c-¯n-sâ A´n-a km-[y-Xm ]«n-I ^n-^ {]-kn-²o-I-cn¨p. AÀ-Pâo-\-bp-sS e-b-Wð sa-Ênbpw {_-ko-en-sâ s\-bv-a-dp-am-Wv ]-«n-I-bn-se {]-apJÀ. AÀ-Pâo-\-bnð \n-óv sa-Ên AS-¡w aq-óv Xm-c-§-fpw PÀ-½-\n-bp-sS So-anð \n-óv \m-ev Xm-c-§fpw ]-«n-I-bnð C-Sw ]n-Sn-¨n-«p-ïv.

]-cp-t¡-äv ]p-d¯p-t]m-sb-¦n-epw AÀ-Pâo-\n-b³ Xm-cw F-b-ôð Uo a-cn-bbpw lm-hn-bÀ a-kv-Im-c-t\m-bp-am-Wv sa-Ên-sb Iq-Sm-sX ]-«n-I-bnð C-Sw t\Sn-b AÀ-Pâo-\n-b³ Xm-c-§Ä. P-À-½-\n-bnð \n-óv tSm-Wn {Iqkv, tXma-kv apÅÀ, ^n-en-¸v emw, am-äv l-½ð-kv F-ón-h-cm-Wv ]-«n-I-bn-ep-Å-Xv.

SqÀ-W-saânð C-Xph-sc Bdp-tKm-fp-IÄ t\Snb sIm-fw-_n-b³ Xm-cw lm-an-kv tdm-{Un-Kkv, B-cy³ tdm_³, s\-bv-aÀ F-ón-hcpw ]-«n-I-bn-ep-ïv.

an-I¨ tKm-fn-amÀ-¡pÅ tKmÄ-U¬ ¥u ]-«n-Ibpw ^n-^ {]-kn-²o-I-cn¨p. PÀ-½³ tKm-fn am-\p-hð \yqbÀ, AÀ-Pâo-\-bp-sS skÀPntbm sdmsa-tdm, tIm-kv-täm-dn-¡-bp-sS tKm-fn sI-bv-eÀ \-hm-kv F-ón-h-cm-Wv tKmÄ-U¬ ¥u ]-«n-I-bn-ep-ÅXv. C-Xnð \yq-bÀ-¡m-Wv G-ähpw Iq-Sp-Xð km-[y-X-bp-Å-Xv.

an-I-¨ bp-h-Xm-c-§Ä-¡p-Å km-[y-Xm ]-«n-I-bnð {^-ôv Xm-c-§fm-b dm-t^ð h-cmt\, t]mÄ t]m-Kv-t_, tlmf-ïv Xm-cw sa-^n-kv Un-t] F-ón-hÀ C-Sw ]n-Sn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.