1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 12, 2014

1989 amÀ-¨v ]-{´-ïn-\v temI-s¯ ]-c-kv]-cw _-Ôn-¸n-¡m³ km-[n-¡p-ó sh-ºv F-ó km-t¦Xn-I hn-Zy-sb Ip-dn-¨v H-cp t]-¸À A-h-X-cn-¸n-¡p-t¼mÄ kzn-Êv im-kv-{X-Ú\m-b kÀ Snw t_À-tW-gv-kv eo H-cn-¡epw a-\-Ênð t]m-epw I-cp-Xn-bnñ Xm³ Xp-S-¡-an-Spó-Xv {]-]-ô-¯n-sâ `m-hn-sb X-só am-än-a-dn-bv-¡m³ t]m-Ip-ó H-cp km-t¦Xn-I hn-Zy-bv-¡m-Wv Fóv. A-hy-àw, F-óm-ð B-th-i-ap-WÀ-¯pó-Xv F-óm-bn-cp-óp C-tX Ip-dn-¨v eo-bp-sS ta-e-[n-Im-cp-bp-sS B-Zy {]-Xn-I-cWw.

tk-Wn-se X-sâ e-t_m-d-«-dn-bv-¡v th-ïn Hcp Hm¬-sse³ sSen-t^m¬ U-b-dÎ-dn D-ïm¡n-sIm-ïm-bn-cp-óp kÀ Snw eo X-sâ Bi-bw A-h-X-cn-¸n-¨-Xv. ]n-óo-Sv bpF-kv ssh-kv-{]-knUâv B-bn-cp-ó Að tKmÀ Cu kw-hn-[m-\w D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯m³ K-h¬-saâv D-tZym-K-ØÀ-¡v \nÀ-t±-iw sIm-Sp-¯-tXm-sS-bm-Wv ssh-ºv kw-hn-[m-\-¯n-\v {]-Nm-cw e-`n-¨v Xp-S-§p-óXv. \n-e-hnð sk-¡³-Up-IÄ-¡p-Ånð ^-b-ep-Ifpw tc-J-I-fpw ssI-am-dm³ km-[n-¡p-ó th-K-Xbpw an-Ihpw thÄ-Uv ssh-Uv sh-ºn-\p-ïv.

1993 ð amÀ-¡v B³-{Uo-k³ temI-s¯ B-Zy-s¯ sh-ºv-{_u-kdm-b sam-tk-¡v cq-]-s¸-Sp-¯n-b-tXm-S-bm-Wv km-[m-c-W-¡m-cp-sS C-S-bnepw sh-º {]-Nm-cw t\-Sm³ Xp-S-§n-bXv. ]n-óo-Sv ]p-d-¯n-d§n-b Kq-Knfpw bm-lphp-sam-s¡ sh-ºn-sâ cq-]-`m-h-§Ä X-só am-än-a-dn-¨p-I-gn-ªp. 25 hÀ-j-§Ä-¡n-¸p-dw CâÀ-s\-äv Fó-Xv temI-s¯ ssI-sh-Å-bn-te-¡v Np-cp-¡p-ó H-cp km-t¦-X-n-I hn-Zy-bm-bn ]-cn-W-an¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.