1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 10, 2012

temIm-tcm-Ky kw-L-S-\-bp-sS 2011se a-Zy-t¯bpw B-tcm-Ky-t¯-bpw Ip-dn-¨p-Å t¥m-_ð kv-ämä-kv dn-t¸mÀ-«v A-\p-k-cn-¨v hn-Ikn-X cm-Py-§-fn-em-Wv G-ähpw Iq-Sp-Xð a-Zy-]m-\n-IÄ D-ÅXv. {]-tXy-In-¨v ]Ýn-a, ]qÀ-Æ bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnð. D-bÀ-ó h-cp-am-\-ap-Å cm-Py-§-fnð km-[m-c-W-bm-bn a-Zy-¯n-sâ D-]-t`m-Khpw Iq-Sp-X-em-bn-cn-¡pw. temI-¯v G-ähpw Iq-Sp-Xð aZyw D-]-tbm-Kn-¡p-ó ]-¯v cm-Py-§-fnð Hómw Øm\-¯v \nð-¡pó-Xv dn-¸-»n¡v Hm-^v tamÄ-tUm-h BWv.

tkm-hnb-äv bq-Wn-b-sâ X-IÀ-¨-tbm-sS cq-]w sIm-ïv dn-¸-»n-¡v Hm-^v tamÄ-tUm-h-bnð H-cp hy-àn {]-Xn-hÀ-jw Ip-Sn-¨p-XoÀ-¡p-ó-Xv 18.22 en-äÀ a-Zy-amWv. tem-I i-cm-i-cn-tb-¡mÄ aq-ón-c-«n-bm-Wv C-hn-Sp-s¯ a-Zy D-]-t`mKw. temIm-tcm-Ky kw-L-S-\-bp-sS IW-¡v A-\p-k-cn-¨v tem-I i-cmi-cn H-cp hy-àn-¡v {]-Xn-hÀjw 6.1 en-äÀ F-ó-XmWv. temI-s¯ X-só {][m\ ssh³ D-Xv-]m-Z-I cm-Py-§-fn-sem-óm-Wv dn-¸-»n¡v Hm-^v tamÄ-tUm-h. Iq-Sp-Xð BÄ-¡mcpw A-I-¯m-¡pó-Xv ho-«nð X-só-bp-ïm-¡pó ssh-\pw, thm-U-Uv-Ibpw a-äv a-Zy-§-fp-am-Wv.

a-Zy-¯n-sâ D-]-t`m-K-¯nð c-ïmw Øm-\w sN-¡v dn-¸-»n-¡n-\m-Wv. {]-Xn-hÀ-jw sN-¡v Im-c\mb H-cmÄ 16.45 en-äÀ aZyw A-I-¯m-¡p-óp-sï-óm-Wv I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óXv. sa-X-t\mÄ A-S-§n-b aZyw I-gn-¨v 20 B-fp-IÄ a-cn-Ivp-I-bpw 36 t]À Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn-em-hp-Ibpw sN-bv-X-Xn-s\ Xp-SÀ-óv cm-Py-¯v ho-cy-tadn-b aZyw hnð-¡pó-Xv \n-tcm-[n-¨n-cp-óp. _n-b-dm-Wv sN-¡p-Im-cp-sS C-ã-]m-\o-bw.

aqómw Øm-\w lw-K-dn-bv-¡mWv. ITn-\m-²zm-\n-Ifm-b lw-K-dn-¡mÀ X-§-fp-sS sXm-fnð kw-kv-Im-cv-t¯m-Sv tNÀ-óm-Wv a-Zy-]m-\hpw B-cw-`n-¨Xv. In-g-¡³ lw-K-dn-bnð B-fp-IÄ ]-g-§fpw aäpw tNÀ-¯v ho-«nð X-só hm-än-sb-Sp-¡p-ó ]m-en³-I F-ó aZyw G-sd {]-kn-²-am-Wv. lw-K-d-¡mÀ {]-Xn-hÀ-jw 16.7 en-äÀ aZyw A-I-¯m-¡p-óp-sï-óm-Wv I-W-¡v. _n-bdpw ssh\pw Fñmw C-hn-Sp-¯p-ImÀ Ip-Sn-¨p-XoÀ-¡m-dp-ïv. thm-Uv-I-bv-¡v G-sd t]-cp-tI-« d-jy-bm-Wv sXm-«p-]n-ón-ep-ÅXv. {]-Xn-hÀ-jw 15.76 en-äÀ a-Zy-am-Wv d-jy-¡m-c\m-b H-cmÄ A-I-¯m-¡p-ó-Xv. K-h¬-saân-sâ h-cp-am-\-¯n-sâ 40 i-X-am-\hpw a-Zy-¯nð \n-ómWv. cm-Py-s¯ P-\-§Ä ssh³ t]m-ep-Å a-Zy-t¯-¡mÄ kv-]n-cn-äv Iq-Sp-X-em-bn A-S§n-b a-Zy-am-Wv Iq-Sp-Xð I-gn-¡p-ó-Xv. a-Zy D-]-t`m-K-¯nð Aômw Øm-\w D-s{I-bv-\m-Wv. 15.6 en-ä-dm-Wv C-hn-sS {]-Xn-hÀ-jw H-cmÄ Ip-Sn-¨p-XoÀ-¡p-ó-Xv. A-\-[nIr-X a-Zy-\nÀ-½m-W-am-Wv cm-Py-s¯ im]w. C-hn-sS hn-ä-gn-¡pó thm-Uv-I-bnð 35 i-X-am-\hpw hym-P-\m-Wv. 2011ð am{Xw C-hn-sS 36,680 hym-Pa-Zy tI-kp-I-fm-Wv c-Pn-kv-äÀ sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv. C-Xnð 5,300 F-®w h³ Zp-c-´-am-Wv k-½m-\n-¨-Xv.

F-kv-tämWn-b B-Wv a-Zy D-]-t`m-K-¯nð tem-I-¯nð Bdmw Øm-\-¯p-Å-Xv. _n-b-dm-Wv C-hn-Sp-¯p-Im-cp-sS C-ã-]m-\o-bw. 15.57 en-ä-dm-Wv C-hn-Sp-s¯ {]-XnhÀ-j a-Zy D-]-t`mKw. F-ómð A-Sp-¯n-sS-bm-bn kv-]n-cn-äv A-S§n-b a-Zy-¯n-sâ D-]-tbm-K-¯nð hÀ-²\-hv D-ïm-Ip-ó-Xm-bn I-ïv-¯n-bn-«p-ïv.F-ómð C-h-bp-sS hn-e-bn-se hÀ-²\-hv em-`w Ip-d-bp-ó-Xn-\v Im-c-W-am-Ip-ó-Xm-bn D-Xv-]m-Z-IÀ ]-cm-Xn-s¸-Spóp. a-Zy-]³-am-cp-sS ]m-c-ssU-kv F-ó-dn-b-s¸-Sp-ó cm-Py-am-Wv A³-tUm-d. bq-tdm-¸nð X-só G-ähpw hn-e-Ipd-¨v aZyw e-`n-¡p-ó cm-Py-am-Wv CXv. a-Zy-¯n-\v hnðv-¸-\ \n-Ip-Xn Cñm-¯-Xm-Wv hn-e-¡p-d-hn-\v Im-c-Ww. 15.48 en-ä-dm-Wv C-hn-Sp-s¯ a-ZyD-]-t`mKw. _n-b-dn-t\bpw kv-]n-]n-cn-än-t\bpw A-t]-£n-¨v ssh-\m-Wv C-hn-Sp-¯p-Im-cp-sS C-ã-]m-\obw.

sdm-ta-\n-bnð t_m-«nð-Uv hm-«-dn-t\-¡mÄ hn-e-¡p-d-hm-Wv _n-b-dp-IÄ¡v. {]-Xn-hÀ-jw 15.30 en-ä-dm-Wv C-hn-Sp-s¯ a-Zy D-]-t`mKw. C-hn-sS tPm-en-¡n-S-bnð a-Zy-]n-¡p-ótXm cm-{ão-b¡mtcm _n-kn-\-ÊpImtcm A-h-cp-sS ta-i-bv-¡v ap-I-fnð H-cp a-Zy-¡p-¸n sh-bv-¡p-ótXm A-{X v-{]-iv-\-ap-Å Im-cyañ. tÉm-th-\n-b-bnð 18 hb-Êv I-gn-ª-hÀ-¡v am-{X-ta \n-b-a-]-c-am-bn a-Zy-]n-¡m³ A-h-Im-i-apÅp. F-ómð {]m-b-]qÀ-¯n-bm-Im-¯-hÀ¡pw C-hn-sS C-ãw t]m-se aZyw e-`n-¡pw. AtX-t]m-se C-hn-sS cm-{Xn 9 a-Wn ap-Xð cm-hn-se 7 a-Wnh-sc aZyw I-S-I-fn-eq-sS hnð-¡pó-Xv \n-tcm-[n-¨n-cn-¡p-I-bmWv, cm-hn-se 10 a-Wn-¡v tij-ta _m-dp-I-fnepw d-kv-täm-dâp-I-fnepw aZyw hnð-¡m³ ]m-SpÅp. A-an-X-am-bn a-Zy-]n-¨n-«p-Å-hÀIvv hoïpw aZyw \ð-Im³ ]m-Snñ. am-{X-añ Imbn-I C-\-§-fnð ]-s¦-Sp-¡p-ó-hÀ-¡v a-Õ-c-¯n-\v H-cp a-Wn-¡qÀ ap³-]v ap-Xð aZyw \ð-Im³ ]m-Sn-sñópw C-hn-sS \nb-aw D-ïv. 15.19 en-ä-dm-Wv C-hn-Sp-s¯ a-Zy D-]-t`mKw. Iq-Sp-Xepw ssh\pw _n-b-dp-am-Wv C-hn-Sp-¯p-ImÀ I-gn-¡p-ó-Xv.

s_-emd-kv B-Wv a-Zy-¯n-sâ D-]-t`m-K-¯nð 10þmw Øm\-¯v \nðv-Ip-ó-Xv. 15.13 en-ä-dm-Wv {]-Xn-hÀ-jw H-cmÄ D-]-tbm-Kn-¡p-óXv. kv-]n-cn-äm-Wv C-hn-Sp-¯p-ImÀ Iq-Sp-X-em-bn D-]-tbm-Kn-¡p-óXv. a-säñm a-Zy-kv-t\-ln cm-Py-§-tfbpw t]m-se C-hn-tSbpw thm-Uv-I-bv-¡v a-äv ]m-\o-b-§-tf-¡mÄ hn-e-¡p-d-em-Wv. a-Zy-¯n-sâ Zp-cp-]-tbm-Kw Iq-Sp-X-em-Wv F-ó-Xm-Wv C-hn-Sp-s¯ a-säm-cp {]-iv\w.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.