1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
bp-hm-¡Ä {]-hm-k-`q-an-bnð: am-Xm-]n-Xm-¡Ä G-Im-´-X-bnð
bp-hm-¡Ä {]-hm-k-`q-an-bnð: am-Xm-]n-Xm-¡Ä G-Im-´-X-bnð
H-Sp-hn sF-Iym-cm-{ã-k-`-bp-sS t]m-¸p-te-j³-^­pw tI-c-f-¯n \n-¶p-Å {]-hm-kn-Ifpw A-h-cp-sS Ip-Spw-_hpw hÀ-j-§-fmbn A-`n-ap-Jo-I-cn¨p-sIm-­ncn-¡p-¶ B-i-¦IÄ Xn-cn-¨-dn-ªp. a-e-bm-fn-I-fp-sS {]-hm-k-Po-hn-Xw h-f-cp-t¼mÄ a¡fpw IpSpw_hpw DÄ-s¸-sS \m-«n XpWbnÃm-sX I-gn-bp¶ hr²-P-\-§-fp-sS F-®hpw hÀ-[n-¨p-h-cn-I-bm-sW-¶mWv sF-Iy-cm-{ã-k` t]m-¸p-te-j³ ^-­v I-s­-¯n-bn-cn-¡p-¶Xv.
ih§fpsS tXmgòmÀ
ih§fpsS tXmgòmÀ
cïm\Ñsâ ]oU\wkln¡msX ho«nð\nópw Hfnt¨mSpt¼mÄ chn¡v Ggphbkmbncpóp. B bm{X Ahkm\n¨Xv C´ybpsS km¼¯nI XeØm\hpw kz]v-\\Kcnbpamb apwss_bnð Bbncpóp.
A¼¯¿mbnc¯nsemcph³ tPmPn…_p¡thmbnse BizmkZqX³
A¼¯¿mbnc¯nsemcph³ tPmPn…_p¡thmbnse BizmkZqX³
ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും കുടുംബ പ്രാരബ്ദങ്ങളെയും ഒക്കെ വെല്ലുവിളിച്ച് നമ്മള്‍ ജീവിക്കുന്ന ഈ നാടിന്റെ ഒട്ടേറെ ആവശ്യങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാല് അത് വളരെ കേരളീയ സ്‌റ്റൈലില്‍ ,അതായതു വിയര്‍പ്പൊഴുക്കിത്തന്നെ നേടാന്‍ തയാറാകും .ആ ഒറ്റ വിചാരംമാണ്,നോര്‍വിച്ചില്‍ നിന്നും ജോജി ജോര്‍ജ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ Bupa Great Northern Run ഓടാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
F´mWv lÀ¯mð ?
F´mWv lÀ¯mð ?
ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. കൌണ്സില്‍മാരുടെ വാക്കുകള്‍ കടമെടുത്തു കൊണ്ട് "പുതിയ സംരഭങ്ങള്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്ത് തുടങ്ങിയാലും, ഉടന്‍ ഹര്‍ത്താല്‍. അക്രമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നശീകരണവും മാത്രമാണ് ഈ ഹര്‍ത്താലുകള്‍ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്, ഒരാള്‍ക്കും എങ്ങും പോകുവാനും, ഒരു രോഗിക്ക് ആശുപത്രില്‍ പോകാന്‍ വരെ , ഒരു ജോലിയും, നടക്കാത്ത ഒരു നാടായി മാറി.
kq¸À Ìmdnsâ kn\na: tIcf tIm¬{Kkv t\Xmhpambn tNÀóv bpFknð \nópw tPm_n e£§Ä t]m¡änem¡n
kq¸À Ìmdnsâ kn\na: tIcf tIm¬{Kkv t\Xmhpambn tNÀóv bpFknð \nópw tPm_n e£§Ä t]m¡änem¡n
kz´wteJI³ hmjnwKvS¬: :: ]T\hnkbpw _nkn\kv ]¦mfn¯hpw hmKvZm\w sNbvXv bpsIbnð tImSn¡W¡n\p cq]bpsS X«n¸p \S¯nb tIm«bw kztZin tPm_n tPmÀPv kn\nam \nÀamW¯nsâ t]cp ]dªv Atacn¡³ aebmfnsb I_fn¸n¨v t]m¡änem¡nbXv \mð]Xpe£t¯mfw cq]. bpFknð Xmakam¡nb Hcp tIcf tIm¬{Kkv t\Xmhnsâ klmbt¯msSbmbncpóp X«n¸v. Atacn¡bnse Uypt]mïnð Xmakn¡pó kndnbIv amXyp …
ഒരിക്കലും എന്നെപോലെ മരിക്കരുത്…
ഒരിക്കലും എന്നെപോലെ മരിക്കരുത്…
2005 നവംബര്‍ 20 ന്ു ബ്രിട്ടീഷ് ടാബ്ലോയ്ഡായ 'ന്യൂസ് ഓഫ് ദ വേള്‍ഡി'ല്‍ഒരു ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു. ' ഒരിക്കലും എന്നെ പോലെ മരിക്കരുത്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ. അത് ലോക ഫുട്ബാളിലെ എക്കാലത്തേയും മികച്ചവന്‍ എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ട ഒരു കളിക്കാരന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു. അയര്‍ലണ്ടുകാരനായ ജോര്‍ജ്ജ് ബെസ്റ്റായിരുന്നു ആ കളിക്കാരന്‍.
tPm_n XS¯nð IpS¯nemIpóp: IogS§nbnsñ¦nð Hcp amk¯n\Iw kz¯p¡Ä IïpsI«pw
tPm_n XS¯nð IpS¯nemIpóp: IogS§nbnsñ¦nð Hcp amk¯n\Iw kz¯p¡Ä IïpsI«pw
sIm¨n:hntZi¯v ]T\ hnkbpw _nkn\kv hmKvZm\hpw \evInb ap¸Xne[nIw t]cnð \nómbn tImSn¡W¡n\p cq] kz´am¡nb tIm«bw kztZin bpsIbnse \yqImknenð Xmakn¡pó tPm_n tPmÀPv XS¯nð Hcpamk¯n\pÅnð aqhmäp]pg t]meokv ap¼msI IogS§Wsaóv tImSXn D¯chv. \nÀtZiw AhKWn¨mð tPm_nbpsS t]cnepÅ tIcf¯nse kz¯p¡Ä IïpsI«msaópw aqhmäp]pg Hómw¢mkv aPnkv-t{Säv tImSXn D¯chn«p. {]Xns¡Xntc …
വീണ്ടും ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പ് : വായനക്കാര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക
വീണ്ടും ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പ് : വായനക്കാര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക
ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ചാരിറ്റി രെജിസ്ട്രേഷന്‍ കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് യു കെ മലയാളികളെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ യു കെയിലെ ഒരു മലയാള ഓണ്‍ലൈന്‍ ബ്ലോഗ്‌ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു.മുന്‍പും സമാനമായ ചാരിറ്റി തട്ടിപ്പുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ബ്ലോഗിനെതിരെ മലയാളികള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക '
എന്താണ് മാണി സാറിന്റെ അധ്വാനവര്‍ഗ സിദ്ധാന്തം? ഓസ്ട്രിയന്‍ പ്രവാസി കേരള കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നും ചില വിചിന്തനങ്ങള്‍
എന്താണ് മാണി സാറിന്റെ അധ്വാനവര്‍ഗ സിദ്ധാന്തം? ഓസ്ട്രിയന്‍ പ്രവാസി കേരള കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നും ചില വിചിന്തനങ്ങള്‍
അന്ന് കൃഷിക്കാരെല്ലാം ബുര്‍ക്ഷകളാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കലാഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു.
മലയാളികളുടെ പ്രവാസ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും വീണ്ടും കണ്ണീര്‍ക്കഥ
മലയാളികളുടെ പ്രവാസ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും വീണ്ടും കണ്ണീര്‍ക്കഥ
നിലമ്പൂര്‍:മലയാളികളുടെ പ്രവാസജീവിതത്തില്‍ നിന്നും വീണ്ടും കണ്ണീര്‍ക്കഥ. മലയാളിയായ യുവ എന്‍ജിനീയറെ നൈജീരിയയില്‍ കൊള്ളക്കാര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. യുവാവിന്റെ മോചനത്തിനായി കൊള്ളസംഘം വന്‍തുകയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് ആശങ്ക വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന. നിലമ്പൂര്‍ ചാലിയാര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ അകമ്പാടം റിട്ട. എക്‌സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പുന്നക്കാട്ട് ഉമ്മറിന്റെ മകന്‍ മനാഷി (25)നെയാണ് ഒരാഴ്ചമുമ്പ് കൊള്ളക്കാര്‍ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് …