1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 7, 2012

AKkvän³ tPmÀPv ]m-ebnð

tdmw: Cäenbnse tIcf e¯o³ It¯men¡m kaql¯nsâ (sIBÀFðknknsF) cq]oIcW¯n\pw ka{KhfÀ¨bv¡pw XpWbmbncpó hcm¸pg ap³ sa{Xms¸m-eo¯ A`n. tUm. Um\ntbð A¨mcp]d¼nenâ aqómw NcahmÀjnIw tdmanð BNcn¨p.

h¯n¡m\Sp¯v ]Xns\mómw ]obqkv ]m¸mbpsS \ma¯nepÅ kvIqÄ tZhmeb¯nð \hw_À 4 RmbdmgvN cmhnse- 10\p \S¯s¸« Znhy_enbnð ^m. BâWn X¼n ssX¡q«¯nð apJyImÀanIXzw hln¨p. tdmanse e¯o³ kaql¯nsâ hnImcn ^m. cmP³ aS¡pSnb³, ^m. tPmk^v FónhÀ klImÀanIcmbncpóp

XpSÀóv \Só s]mXptbmK¯nð CShIbpsS ]pXnb `mchmlnIsf XncsªSp¯p. tijw \S¯nb kvt\lhncpónð Ghcpw ]s¦Sp¯p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.