1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 9, 2015

apw-ss_: almcm{ãbnð kvt^mS\¯nð aqóv t]À sImñs¸«p.kvt^mS\¯nð ]cnt¡ä cïv t]cpsS \ne KpcpXcamWv.

  almcm{ãbnse k¯mdnse am\nse ImämSn¸mS¯mWv s]m«ns¯dn \SóXv. ChnsS \nÀ½mWmhiy§Ä¡mbn D]tbmKn¡pó Pemän³ Ìn¡pIÄ s]m«ns¯dn¨mWv A]ISapïmbXv. kw`h¯nð A«nadnbmsWó kwibw Dbcpópïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.