1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 24, 2014

I-gn-ª km-¼¯n-I hÀ-jw {_n-«³ I-Sw-hm-§p-ó-Xv 107. 7 _n-ey-Wm-bn Ipdbv-¡m³ km-[n-¨-Xm-bn Nm³-k-eÀ tPmÀ-Öv Hkv-t_m¬. F-ómð 1,268.7 _n-ey-Wn-sâ tZio-b I-Sw C-t¸mgpw {_n-«-\p-sïópw Hkv-t_m¬ Nq-ïn-¡m«n. tZio-b D-Xv-]m-Z-\-¯n-sâ 76 i-X-am-\-t¯m-fw h-cp-anXv. Pn G-gv cm-Py-§-fp-sS Iq-«m-bv-a-bnð P-¸m³ I-gn-ªmð tZ-io-bI-Sw G-ähpw D-bÀ-ó-tXm-Xnð \nð-¡pó-Xv {_n-«-\n-em-Wv.

I-Sw-hm-§pó-Xv Ip-d-bv-¡m³ km-[n¨-Xv {S-j-dn-bv-¡ B-ß-hn-izm-kw ]-I-cp-sa-óv km-¼¯n-I hn-Z-Kv-²À Nq-ïn-¡m-«p-óp.Hm-^o-kv t^mÀ \m-j-Wð kv-äm-än-kv-än-Iv-kv X-¿m-dm¡nb 2013þ 14 km-¼¯n-I hÀj-s¯ B-Zy F-Ìn-ta-än-em-Wv {_n-«³ I-Sw-hm-§pó-Xv Ip-d-ª-Xm-bn dn-t¸mÀ-«p-ÅXv. K-h¬-saâv C-tX h-sc 107.7 _n-ey¬ ]u-ïm-Wv I-gn-ª km-¼¯n-I hÀ-jw I-Sw-hm-§n-b-Xv. 2012þ 13 ð C-Xv 222.8 _n-ey¬ ]u-ïm-bn-cp-óp.

F-ómð tZio-b I-Sw D-bÀ-ópX-só \nð-¡p-ó km-l-N-cy-¯nð K-h¬-saân-sâ I-Sp-¯ km-¼¯n-I Xo-cp-am-\-§fpw sN-e-hp-Np-cp-¡-ep-Ifpw A-Sp¯ s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸n-\v ti-jhpw Xp-S-cp-sa-ópw- A-Xv bp-sI k¼-Zv hy-hØ-sb I-cp-¯p-ä-Xm-¡m³ k-lm-bn-¡p-saópw Hkv-t_m¬ ]-dªp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.