1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 20, 2014

s]m-Xp-Xn-c-sª-Sp-¸v A-Sp-¯-tXm-sS _me-äv s]-«n-bnð thm-«v ho-gv-¯m-\pÅ tSm-dn-I-fp-sS {i-aw Xp-S-§n. thm-«À-am-sc kp-Jn-¸n-¡m-\m-bn H-cp-]-äw P-\-{]o-b \-S-]-Sn-IÄ tSm-dn Iym-¼nð H-cp-§p-óp-sï-óm-Wv dn-t¸mÀ-«pIÄ. F-\À-Pn _nñp-IÄ Ip-d-bv-¡p-I, C³-Iw Sm-Iv-knð Cf-hv \ð-Ip-I XpS-§n \n-ch-[n P-\-{]o-b Xo-cp-am-\-§Ä \-S-¸m-¡m-\m-Wv Nm³-k-eÀ tPmÀ-Öv Hkv-t_m-Wn-sâ \o-¡w.

_-P-änð P-\-{]o-bam-b \n-ch-[n ]-²-Xn-IÄ {]-Jym-]n-¨n-cp-só-¦nepw hÀ-²n-¨p-h-cp-ó Po-hn-X-sNe-hv km-[m-c-W-¡mc-sâ Po-hnX-s¯ Xm-fw sX-än-¡p-ó-Xm-bn tSm-dn-IÄ Nq-ïn-¡m-«póp. Cu {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡p-I-bm-Wv Xn-c-sª-Sp-¸n-\v ap³-]v tSm-dn-IÄ t\-cn-Sp-ó G-ähpw hen-b {]-iv\w. Hm-«w kv-tä-äv-saânð Pohn-X sNe-hv Ip-d-bv-¡m-\p-Å Hkv-t_m-Wn-sâ ]²-Xn {]-Jym-]n-¡m-\m-Wv \o-¡w.

C³-Iw Sm-Iv-kv C-fhv, F-\À-Pn _nñn-se C-fhv, s]³-j³ ]-cn-jv-Ic-Ww XpS-§n aq-óv \-S-]-Sn-I-fm-Wv Hkv-t_m-Wn-\v ap-ón-ep-ÅXv. C-Xnð G-Xv \-S-¸n-em-¡-W-sa-ó Imcyw ctïm aqtóm am-k-¯n-\p-Ånð Xo-cp-am-\n-¡m-\m-Wv Hkv-t_mWn-\ v-e-`n-¨n-cn-¡p-ó \nÀ-t±iw. Xp-SÀ-óv C-Xv Un-kw-_-dn-se Hm-«w kv-tä-äv-saânð {]-Jym-]n-¡pw. Cu {]-Jym-]-\w 2015 ta-bnð \-S-¡p-ó Xn-c-sª-Sp-¸nð tSm-dn-IÄ-¡v taðss¡ t\Sn-sIm-Sp-¡p-sa-óm-Wv Hkv-t_mWpw kw-Lhpw I-cp-Xp-ó-Xv.

K-h¬-saân-\v e-`n-¡p-ó {Ko³ se-hn Ip-d¨p-sIm-ïv F-\À-Pn _nñnð Cf-hv \ð-Im-\mIpw Hkv-t_m-¬ {i-an-¡p-I. t]-g-k-Wð A-e-h³-knð hÀ-²\-hv h-cp-¯p-Itbm C³-Iw Sm-Iv-knð Cf-hv \ð-Ip-Itbm sN-bvXp-sIm-ïv Pohn-X sNe-hv Ip-d-bv-¡m³ km-[n-¡p-sa-óv _n-F³-_n ]m-cn-_-bn-se No-^v F-¡-tWm-an-kvämb tlm-hmÀ-Uv BÀ-¨À ]-d-bp-óp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.