1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 11, 2014

bp-In-]v ]mÀ-«nbpw en-_-dð sU-tam-{Im-än-Iv ]mÀ-«nbpw Xo-{hhm-Z \n-e-]m-Sp-IÄ D-Å ]mÀ-«n-I-fm-Wv Fópw h-cp-ó s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸nð c-ïp I-£n-I-tfbpw _-ln-jv-I-cn-¡m-\pw {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq-Wn-sâ B-lzm\w. I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-bp-sS bq-tdm-]y³ B³-Uv Cw-¥o-jv tem-¡ð C-e-£³ Iym-s¼-bv-sâ D-Xv-Lm-S-\-¯nð kw-km-cn-¡-th-bm-Wv c-ïv ]mÀ-«n-IÄ-s¡-Xn-tcbpw Im-a-dq¬ B-ª-Sn-¨-Xv.

bp-In-]n-sâ bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saâv Aw-K-§Ä hn-iz-kn-¡m³ sIm-Åm-¯-h-cm-sW-ópw {_n«-sâ Xmð-¸-cy-§Ä kw-c-£n-¡p-ó-Xnð C-hÀ ]-cm-P-b-s¸-«-Xmbpw Im-a-dq¬ B-tcm-]n¨p. a-äv ]mÀ-«n-I-fn-te-¡v t\m-¡p-t¼mÄ H-cmÄ ]-d-bpó-Xv X-§Ä bq-tdm-]y³ bq-Wnb-s\ C-ã-s¸-Sp-óp Fópw a-tä-bmÄ ]-d-bpó-Xv Rv-§Ä bq-tdm-]y³ bq-Wnb-s\ sh-d-¡p-óp F-óp-amWv. H-cmÄ ]-d-bp-óp Im-cy-§Ä C-tX ]-Sn t]mI-Ww F-óv a-tä-bmÄ ]-d-bpó-Xv C-bp-hnð \n-óv ]pd-¯v t]mI-Ww Fóv. F-ómð C-h-scñmw {_n«-sâ tZio-b Xmð-¸cyw F-óv aq-óv hm-¡p-IÄ a-dóp-t]m-b-Xmbpw Im-a-dq¬ ]-d-ªp.

{_n«-sâ tZio-b Xmð-¸-cyw, {_-«o-jv sXm-gn-e-h-k-c§Ä. {_n-«o-jv A-h-k-c-§Ä, {_n-«-sâ Pohn-X \n-e-hm-cw F-ón-h-sbñmw kw-c-£n-¡p-sa-óm-XmWv Cu Xn-c-sª-Sp-¸nð I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n ap-tóm-«p sh-bv-¡p-ó hm-Kv-Zm-\-saópw Im-a-dq¬ ]-d-ªp. C-bp hn«p-t]m-ómð ]qÀ-®-am-bpw Cu Xmð-¸-cy-§Ä \-S-¸n-em-¡m-\m-In-sñópw A-Xn-\mð C-bp-hnð {_n«-sâ A-h-Im-i-§Ä t\-Sn-sb-Sp-¡p-ó-Xn-\v th-ïn t]m-cm-Sp-I-bm-Wv th-ï-sXópw Im-a-dq¬ ]-dªp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.