1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 6, 2014

A-[n-Im-c-¯n-se-¯n-bmð apÉow {_-ZÀ-lp-Un-sâ {]-hÀ¯-\w A-h-km-\n-¸n-¡p-saóv Cu-Pn-]v-Xv ap³- ssk-\n-I-ta-[m-hnbpw ap³ {]-Xn-tcm-[ a-{´n-bpam-b A-Ðð ^-¯m Að kokn. {_-ZÀ-lp-Uv Xo-{hhm-Z kw-L-S-\-I-fp-am-bn _-Ôw Øm-]n-¡m³ {i-an-¨-Xm-bpw c-ïv X-h-W X-só h-[n-¡m³ {i-an-¨-Xmbpw Að-kokn Cu-Po-]v-Xn-se c-ïv kz-Im-cy sS-en-hn-j³ Nm-\-ep-IÄ-¡v \ðIn-b A-`n-ap-J-¯nð hy-à-am-¡n.

ta-bv 26 \pw 27 \p-am-Wv Cu-Pn-]v-Xv {]-knUâv Øm-\-t¯-¡v Xn-c-sª-Sp-¸v \-S-¡p-óXv. Xn-c-sª-Sp-¸nð X-\n-¡v ip-`-{]-Xo-£-bm-Wv D-Å-sXópw Xn-c-sª-Sp-t¸m-sS {_-ZÀ-lp-Un-\v A-h-km-\-am-Ip-saópw Að-ko-kn ]-dªp. `o-I-c-X-bv-¡v F-Xn-tc Ad-_v ta-J-e-bnð cm-{ão-b Iq-«mbv-a kr-ãn-¡p-sa-óm-Wv Að ko-kn-bp-sS {][m-\ Xn-c-sª-Sp-¸v hm-Kv-Zm-\w.

Cu-Pn-]v-Xv G-Im-[n-]-Xn-bm-bn-cpó tlm-kv-\n ap-_m-d-In-s\ A-[n-Im-c-{`-ã-\m¡n-b ti-jw P-\m-[n-]-Xyam-b co-Xn-bnð Xn-c-sª-Sp-¡-s¸-« ap-l½-Zv apÀ-kn-sb ssk\n-I \-S-]-Sn-bn-eq-sS ]p-d-¯m-¡n-bn-cp-óp. 2012 ð apÀ-kn X-só {]Xn-tcm-[-a-{´n-bm-bn \n-b-an-¨ Að ko-kn-bm-Wv apÀ-kn-bp-sS ]p-d-¯m-¡-en-\v t\-XrXzw \ð-In-bXv. i-àcm-b F-Xn-cm-fn-IÄ Cñm-¯ km-l-N-cy-¯nð Að-ko-kn A-\m-b-m-kw {]-knUâv ]-Z-hn-bn-se-¯p-sa-óm-Wv kq-N-\IÄ. Xn-c-sª-Sp-¸n-\v ap³-]v cm-Py-¯v {]-t£m-`-km-[y-X-IÄ \n-e-\n-ð-¡p-ó-Xn-\mð i-àam-b kp-c-£-bm-Wv GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.

Cu-Pn-]v-Xv `-c-W-L-S-\ A-\p-k-cn-¨v ssk-\n-I-]-Z-hn-bn-ep-Å-hÀ-¡v {]-kn-Uâv Xn-c-sª-Sp-¸n-te-¡v a-Õ-cn-¡m-\m-Inñ. A-Xn-\m-ð Að-ko-kn A-Sp-¯n-sS ssk-\n-I-]-Z-hn-IÄ H-gn-ªn-cp-óp. 2011se Cu-Pn-]v-Xv P-\m-[n]-Xy hn-¹-h-¯n-\v DuÀ-Öw ]-IÀ-ó G-{]nð6 aq-hv-saân-s\ I-gn-ª-bmgvN tImS-Xn \n-tcm-[n-¨n-cpóp. Cu-Pn-]v-Xnð aq-óv ]-Xn-äm-ïp-Im-ew G-Im-[n-]-Xn-bm-bn-cpó tlm-kv-\n aq-_m-d-In-s\ Øm-\-{`-ã-\m-¡p-ó hn-¹-h-¯n-\v CâÀ-s\-än-eq-sS G-sd B-th-iw ]-IÀ-ó {]-Øm-\-am-bn-cp-óp CXv. tlm-kv-\n ap-_m-d-In-s\ A-«n-a-dn-bn-eq-sS ]p-d-¯m-¡n ap-l½-Zv apÀ-kn-bp-sS t\-Xr-Xz-¯nð apÉow {_-ZÀ-lp-Uv A-[n-Im-c-¯n-se-¯n-sb-¦nepw ssk\n-I A-«n-a-dn-bv-¡v C-c-bm-Im-\m-bn-cp-óp C-h-cp-tSbpw tbmKw. apÀ-kn-sb P-bnð A-S-¡p-I-bpw Xp-SÀ-óv \-S-ó {]-t£m-`-¯nð \n-c-h-[n-t]À sImñ-s¸-Sp-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. ssh-Im-sX apÉow {_-ZÀ-lp-Un-s\ `o-I-c-kw-L-S-\-bm-bn {]-Jym-]n-¡p-Ibpw sN-bvXp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.