1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 31, 2014

t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e³Un-ð ho-Sp-I-fp-sS i-cmi-cn hn-e 120,685 ]u-ïmWv, G-I-tZiw 8.1 i-X-am-\-¯n-sâ hmÀjn-I h-fÀ-¨. I-W-¡p-I-fnð Cu hn-e-s]-cp-¸w Iq-Sp-X-em-sW-óv tXm-óp-sa-¦nepw bp-sI-bn-ð ho-Sp-IÄ-¡v G-ähpw hn-e Ip-d-ª {]-tZ-i-am-Wv C-t¸mÄ A-bÀ-e-³-Uv. bp-sI s]m-Xp-hn-se-Sp-¯mð ho-Sn-sâ hn-e hÀ-²n-¨n-cn-¡p-óXv 7.2 i-X-am-\-amWv. A-bÀ-e³-Un-se F-«v i-X-am-\w h-fÀ-¨-sb-¡mÄ Ip-d-hm-WnXv. ]-s£ A-bÀ-e³-Un-se ho-Sn-sâ i-cmi-cn hn-e 120,685 ]u-ïnð \nð-¡p-t¼mÄ bp-sI-bn-se ho-Sn-sâ i-cmi-cn hn-e 185,559 ]u-ïm-Wv.

Cu km-¼-¯n-I hÀ-j-¯n-se \m-emw-]m-Z-¯nð 8.1 i-X-am-\w hn-e-¡p-Xn-¸v tc-J-s¸-Sp-¯n F-ó-Xn-\v AÀ-°w hn-e-¡p-Xn-¸n-sâ th-K-X-bnð Ip-d-hp-ïm-bn-«p-sï-óm-Wv. Cu hÀ-j-¯n-se I-gn-ª aq-óv ]m-Z-§-fnepw ]-¯v i-X-am-\-¯n-\v ap-I-fn-em-bn-cp-óp ho-Sp-I-fp-sS hn-e-¡p-Xn-¸v.

s_ð-^m-Ìnð ho-Sp-I-fp-sS hn-e-bnð tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡pv-ó-Xv 17 i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-²-\-hm-Wv. 189,245 ]u-ïm-Wv s_ð-^m-Ìn-se ho-Sn-sâ i-cmi-cn hn-e. t\mÀ-t¯-¬ A-bÀ-e³-Un-se G-ä-hpw IqSn-b hÀ-²\-hv tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡pó-Xv C-hn-sS-bm-Wv.

s_ð-^m-Ìn-\v ]p-d¯v, t\mÀ¯v Cu-kv-äm-Wv G-ähpw ZpÀ-_-eam-b {]-IS-\w Im-gv-¨-sh-¨Xv. C-hn-sS ho-Sn-sâ i-cmi-cn hn-e 127,299 ]u-ïmWv. ]-¯v hÀ-j-§Ä-¡v ap³]pw C-hn-Sp-s¯ ho-Sp-I-fp-sS hn-e CXn-t\m-Sv A-Sp-¯m-bn-cp-só-óv s_ð-^m-Ìv sS-en-{Km-^v sh_v-ssk-äv dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xp. 2013sâ A-h-km-\-]m-Zw ap-Xð A-ôv i-X-am-\-¯n-sâ h-fÀ-¨ am-{X-am-Wv C-hn-sS ho-Sn-sâ hn-e-bnð tc-J-s¸-Sp-¯-s¸-«n-cn-¡p-ó-Xv.

X-eØm-\ \-K-cam-b e-ï-\n-em-Wv ho-Sn-sâ hn-e G-ähpw A-[n-Iw h-À-²n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. 17 i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-²-\-bm-Wv e-ï-\nð Hmtcm hÀ-jhpw tc-J-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïn-cn-¡p-óXv. bp-sI-bnð Xm-a-k-am¡n-b \n-b-a-]-cam-b Ip-Sn-tb-ä-¡m-cpÄ-s¸-sS km-[m-c-W-¡mcm-b B-fp-IÄ-¡v Xm-§m-³ ]-äm-¯ X-c-¯n-em-Wv bp-sI-bnð D-S-\o-fw ho-Sn-sâ hn-e Ip-Xn-¨p I-b-dn-b-Xv, {]-tXy-In¨pw e-ï-\nð. hy-h-km-bn-I-fpw, sk-en-{_n-än-Ifpw DÄ-s¸-sS Xm-a-k-¯n-\v eï-s\ sX-c-sª-Sp-¯Xpw km-[m-c-W-¡mcm-b B-fp-IÄ kao-] \-K-c-§-fn-te-¡v Xma-kw am-än-b-Xp-sam-s¡-bm-Wv e-ï-s\ C-{X-b-[n-Iw sN-e-thdn-b \-K-c-am-¡n am-än-bXv.

{_n-«o-jv kÀ-¡mÀ tamÀ-«v-tK-Pv \n-b-a-§Ä e-Lq-I-cn-¨Xpw G-hÀ-¡pw ho-Sp hm-§m³ tamÀ-«v-tK-Pv e-`n-¡p-ó km-l-N-cy-ap-ïm-b-Xp-am-Wv ho-Sn-sâ hn-e Ip-Xn-¨p I-b-dm³ Xp-S-§n-b-sX-óv km-¼¯n-I \n-co-£-IÀ hn-e-bn-cp-¯póp. a-äv cm-Py-§-fp-am-bn Xm-c-X-ay-s¸-Sp-¯p-t¼mÄ {_n-«¬ km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-bnð \n-óv s]-s«-óv X-só I-c-I-bdn. F-óm-ð Po-hn-X sNe-hv D-bÀó-Xv A-\p-k-cn-¨v h-cpam-\ hÀ-²-\-hp-ïm-bnñ. C-Xm-Wv km-[m-c-W-¡m-sc tam-À-«v-tK-Pv DÄ-s¸-sS D-Å-h-bn-te-¡v \-bn-¨Xv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.