1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee August 26, 2014

\yqUðln: C´y ]pXnb ansskð \nÀamW cwKt¯¡v Xncnbpóp. ssk\nIÀ¡v hln¨psImïpt]mIphm³ km[n¡póXpw tXmfnð h¨v e£y Øm\t¯¡p sXmSp¡phm³ km[n¡póXpamb ansskepIfmWv C´y \nÀan¡póXv. {]Xntcm[a{´nbpsS imkv{X D]tZãmhv Ahn\mjv NmµdmWv ]pXnb Xcw ansskens\ Ipdn¨pÅ hnhc§Ä ]pd¯p hn«Xv.

  Icbnð \nópw hmbphnte¡v Ab¡phm³ km[n¡pó ansskepIfmhpw Ch. 200 Intemaoädnð A[nIw Zqcw kôcn¡phm³ CXn\mIpw. UnBÀUnH C¯cw ansskepIÄ \nÀ½n¡phm\pÅ \S]SnIÄ XpS§n IgnªXmbpw At±lw hyàam¡n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.