1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee August 25, 2014

sNssó * C´ybpsS A`nam\ambn awKÄbm³ IpXn¸v XpScpóp. sNmÆm {`aW]Y ]cyth£W hml\amb awKÄbm³ e£y¯nse¯m³ C\n HcpamkwIqSn am{Xw. ASp¯amkw 24\v BWp t]SIw {`aW]Y¯nse¯pI. t]SIs¯ sk]väw_À 24\p cmhnse 7.14\p sNmÆm {`aW]Y¯nð F¯n¡m\mWv sFFkvBÀH e£yan«ncn¡p-óXv.

Ignª hÀjw \hw_À Aôn\p {iolcnt¡m«bnse kXojv [hm³ _lncmImi tI{µ¯nð\nóp ]nFkvFðhn kn25 D]tbmKn¨p hnt£]n¨ t]SIw Ct¸mÄ `qanbnð\nóp 18.9 tImSn IntemaoäÀ AIsebmWv.

sam¯w 68 tImSn IntemaoäÀ kôcn¨mIpw t]SIw e£yw ssIhcn-¡pI..sNmÆbnte¡v C\n 90 e£w IntemaoäÀ IqSnbpïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.