1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 30, 2015

P-½p: P½pIivaoÀ AXnÀ¯nbnð hoïpw ]mInØm³ shSn\nÀ¯ð IcmÀ ewLn¨p. AÀWnb, BÀ.Fkv.]pc FónhnS§fnse Ft«mfw AXnÀ¯n Hu«vt]mÌpIÄ¡v t\scbmWv ]mInØm³ B{IaWw \S¯nbXv. hymgmgvN cm{Xn Dïmb B{IaW¯nð aqóv {KmaoWÀ¡v ]cnt¡äXmbn dnt¸mÀ«pIfpïv.

]mInØm³ C´y³ AXnÀ¯nbnte¡v tamÀ«mÀ sjñpIÄ D]tbmKn¨pÅ cq£amb B{IaWamWv \S¯nbXv. tamÀ«mÀ sjñpIÄ sImïpÅ B{IaWs¯ XpSÀóv AÀWnbbnepÅhÀ¡mWv ]cnt¡äXv.Chsc P½phnse Kh¬saâv saUn¡ð tImtfPnð {]thin¸n¨Xmbn s]meokv A[nIrXÀ Adnbn¨p.

B{Ias¯ XpSÀóv t]Sn¨p t]mb {KmahmknIÄ hoSpIfnse hnf¡pIÄ AWbv¡pIbpw sjñm{IaW¯nð \nópw c£s]Sm\mbn _¦dpIfnepw hoSnsâ XmsgbpÅ \neIfnepw A`bw {]m]n¡pIbmbncpóp. P\§tfmSv hoSn\pÅnð Xsó XpScWsaóv A[nIrXÀ Bhiys¸«n«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.