1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 30, 2013

ssat{Imtkm^vänsâ Xe¸¯v C´y³ hwiP³ \nbanX\mbn. kvssI¸v en¦v IaypWnt¡j³knsâ tImÀ¸tdäv sshkv {]knUâmbn KpcpZo]v knwKv ]mð BWv \nbanX\mbXv.

NWvUnKUnemWv KpcpZo]v P\n¨Xpw hfÀóXpw. 1990 emWv ]mð tkm^väv hbÀ Fôn\obdmbn ssat{Imkv^vänð tPmen¡v {]thin¡póXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.