1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 11, 2014

tb-ip-hn-\v `m-cy-bp-ïm-bn-cp-ó-Xm-bn sh-fn-s¸-Sp-¯p-ó ]m-¸n-d-kv I-jv-Ww hym-P-a-sñ-óv A-ta-cn-¡³ im-kv-{XÚÀ. tb-ip-hn-sâ `m-cy-bp-sS kp-hn-ti-jw F-óv A-dn-b-s¸-Sp-ó Cu ]p-cm-X-\ I-S-em-kv I-jv-Ww hym-P-am-bn \nÀ-½n-¨-Xm-Wv F-óv h-¯n-¡m³ A-h-Im-i-s¸-«n-cpóp. F«vv skâo-ao-äÀ \o-fhpw \m-ev skâo ao-äÀ ho-X-bp-ap-Å Cu I-S-em-kv I-jv-Ww 2012 em-Wv ]p-d-¯p-h-ó-Xv.

” tb-ip A-h-tcm-Sv ]-dªp, F-sâ `m-cy…” F-óv Xp-S-§p-ó Cu I-S-em-kv I-jv-Ww h³ hn-hm-Z-§Ä kr-ãn-¨n-cp-óp. a-säm-cp {In-kvXo-b {K-Ù-§-fnepw tb-ip F-sâ `m-cy F-ó kw-t_m-[-\ sN-bv-Xn-«nñ F-ó-Xn-\m-em-Wv ]m-¸nd-kv i-I-e-¯n-sâ B-[n-Im-cn-I-X kw-_-Ôn-¨v tNm-Zy-§Ä D-bÀ-ó-Xv. kp-hn-ti-j-¯nð a-säm-cn-S-¯v A-hÄ F-sâ in-jy-bmIpw Fópw ]-d-ªn-«pïv. a-säm-cp kp-hn-ti-j-¯nepw tb-ip-hn-\v kv-{Xo-IÄ in-jy-am-cm-bn D-ïm-bn-cp-ó-Xm-bn ]-d-bp-ónñ.

sIm-fw_n-b bq-Wn-th-gv-kn-än, lmÀ-hmÀ-Uv bq-Wn-th-gv-knän, a-km-Nyq-sk-äv-kv C³-Ìn-äyq«v Hm-^v sSIv-t\mf-Pn F-ón-h-S-§-fn-se hn-Z-Kv-²-cmWv Cu ]m-¸nd-kv i-I-e-¯n-sâ B-[n-Im-cn-I-X ]cn-tim-[n-¨Xv. ImÀ-_¬ sS-kv-änð ]m-¸n-d-kv i-I-ehpw A-Xnð D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó a-jn-bpw ]-Xn-\mdmw \q-äm-ïn\pw ]-s¯m³-]Xmw \q-äm-ïn\pw C-S-bnð D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-Xm-Wv F-óv I-sï-¯n-bn-«p-ïv.

F-ómð C-Xn-sâ AÀ-°w tb-ip-hn-\v `m-cy-bpw in-jy-amcpw D-ïm-bn-cp-óp F-ó-sñópw I-sï-Sp-¡-s¸« ssI-s¿-gp-¯v-{]-Xn ]p-cm-X-\-Ime-¯v D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-Xm-sWópw C-Xv hym-P-am-bn \nÀ-½n-¨-sX-sñópw K-th-j-IÀ ]-d-bpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.