1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 10, 2014

A-bð-¡m-c-s\-Xn-tc ap-«-sb-dn-ª tI-knð {]-ikv-X I-t\-Un-b³ t]m-¸v Xm-cw P-kv-än³ _o-_-dn-\v F¬-]-Xn-\m-bn-cw tUm-fÀ tImS-Xn ]n-gn-bn«p. C-Xv Iq-Sm-sX A-ôv Znh-kw \nÀ-_Ôn-X k-aq-l-tk-h-\-hpw 12 Bgv-N tZjyw \n-b-{´n-¡m-\p-Å {]-tXy-I ¢m-Ênepw ]-s¦-Sp-¡-W-sa-óv tem-km-ôð-kv kp-¸o-cn-bÀ tImS-Xn hn-[n-¨p.

C-tXm-sSm-¸w ]-cm-Xn-¡m-c-sâbpw Ip-Spw-_-¯n-sâbpw k-ao]-¯p \n-óv c-ïv hÀ-j-t¯-¡ H-gn-ªp \-S-¡-W-saópw tImS-Xn hn-[n-¨n-«pïv. I-gn-ª P-\p-h-cn-bn-em-Wv Imen-t^mÀ-Wn-b-bn-se I-em-_m-km-knð Xm-a-kn-¡p-ó _o-_À X-sâ A-bð-¡mc-sâ ho-Sn-\v t\-sc ap-«-sb-dn-ªXv. C-tX Xp-SÀ-ó A-bð-¡m-c³ 911 ð hn-fn-¨v ]-cm-Xn ]-d-bp-I-bm-bn-cp-óp.

tIm-S-Xn-bv-¡v ]p-d-¯p-Å H-¯p-XoÀ-¸n-s\ Xp-SÀ-óm-Wv _o-_-dn-\p-Å in-£ ]n-g-bnepw km-apln-I tk-h-\-¯nepw H-Xp-§n-bXv. kw`-hw H-¯p-XoÀ-¸m-b-Xnð k-t´m-j-ap-sï-óv _o-_-dn-sâ A-`n-`m-j-I³ A-dn-bn¨p. I-cn-b-dnepw kw-Ko-X-¯nepw Iq-Sp-Xð {i-² ]-Xn-¸n-¡p-I-bm-Wv 20 Im-c\m-b _o-_-dn-sâ e-£y-sa-óv A-t±-l-¯n-sâ A-`n-`m-j-I³ A-dn-bn-¨p.

_o-_dpw kp-lr-¯p-¡fpw Iq-Sn A-bð-¡mc-sâ ho-Sn-\v t\-sc ap-«-sb-dn-bp-ó Zr-iy-§Ä kn-kn-Sn-hn-bnð ]-Xn-ªn-cpóp. _o-_-dn-sâ {]-hr-¯n aq-ew A-bð-¡mc-sâ _w-¥m-hn-\v 20,000 tUm-f-dn-sâ \-ã-ap-ïm-bn-cp-óp. kw-`h-s¯ Xp-SÀ-óv _o-_À C-hn-sS \n-óv Xma-kw am-än.

C-XS-¡w \n-ch-[n tI-kp-I-fnð {]-Xn-bm-Wv kw-Ko-X-Xm-cam-b Pv-kv-än³ _o_À, a-Zy-]n-¨v hml-\-tam-Sn-¨-Xn\pw sse-k³-knñm-sX hml-\-tam-Sn-¨-Xn-\pw t]m-eo-kv D-tZym-K-Ø-cp-sS Uyq-«n X-S-Ê-s¸-Sp-¯n-b-Xn\pw _o-_-dn-s\-Xn-tc tI-kpïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.