1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 25, 2013

Hm-tÎm-_À 30 _p-[-\mgv-N cm-hn-se ap-Xð ssh-In-«v 5 hsc Cu-kv-äv k-sÊ-kv-In-se bp-sI-^oð-Unð d-h. ^m-ZÀ knð FS-a-\ F-kv Un-_nbpw d-h ^m-ZÀ ssk-a¬ Iñ-S-bpw (I-cn-kv-am-än-Iv \m-j-Wð kÀ-Æo-kv Sow saw_À Hm-^v C´y) t\-Xr-Xzw \ð-Ip-ó aq-óma-Xv F-IZn-\ I¬-sh³-j-\nð {]-ikv-X h-N-\-{]-tLm-j-I\m-b Xr-ÈqÀ sj-Jv-\m-Zv an-\n-kv-{So-kn-se k-t´m-jv I-cp-am-{X h-N-\{]-tLmj-Ww \-S-¯póp. hn-ip-² Ip-À-_m-\, B-cm[-\, kv-]n-cn-Nzð sj-b-dn-§v F-ón-h-tbm-Sp-Iq-Sn \-S-¯-s¸-Sp-ó I¬-sh³-j-\nð ]-s¦-Sp-¯v ssZ-hm-\p-{K-lw {]m-]n-¡m³ Fñm-h-tcbpw kv-t\-l-]qÀ-Æw £-Wn-¡p-óp

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v þ _n-tPm-bv B-e-¸m-«vþ 07960000217

Øewþ skâv ^n-en-¸v t\-cn Im-tXm-en-Iv NÀ¨v, \yq Su¬, Cu-kv-äv k-sÊ-Ivkv, Sn-F³22 5UnsP.
s{S-bn³þ _-kv dq-«v kw-i-b-§Ä¡vþ amXyp tXm-a-kvþ 07939815322

_-kv \-¼-dp-IÄ

tl-hmÀ-Uv slð-¯v Sp bq-¡v-^oð-Uv 31
Cu-Ìv {Kn³-sÌ-Uv Sp bq-¡v-^oð#v 261
Cu-Ìv t_m¬ Sp bq-¡v-^oð-Uv 54
tS¬-{_n-Uv-Pv shð-kv Sp bq-¡v-^nð-Uv 29

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.