1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee August 12, 2014

Iment^mÀWnb: {]ikvX tlmfnhpUv Xmcw tdm_n³ hneywkv (63) acn¨ \n-ebnð Isï¯n. Iment^mÀWnbbnse kzhknXnbnð BßlXy sNbvX \nebnembncpóp Isï¯nbXv.aZy¯nsâbpw ab¡pacpónsâbpw AanXamb D]tbmKw ImcWw dolm_nentäj³ skâdnð Ignªncpsó¦nepw acW ImcWw CXphsc hyàambn«nñ. izmkw ap«ens\ XpSÀóv BßlXy sNbvXXmImw FóXmWv t]meoknsâ {]mYanI \nKa\w F¦nepw t]meokv At\zjWw Bcw`n¨n«pïv.KpUv tamÀWnwKv hnbäv-\mw,sUUv t]mbäv skmsskän,KpUv hnð lïnwKv FónhbmWv {]ikvXamb Nn{X§Ä.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.