1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 12, 2014

Cw-¥o-jv {]o-an-bÀ eo-Kv a-Õ-c-¯n-se A-hkm-\ I-f-bnð sh-Ìv-lm-an-s\ tXmð-¸n-¨v am-ô-ÌÀ- kn-än Io-cn-S-¯nð ap-¯-an«p. F-Xn-cnñm-¯ c-ïv tKm-fp-IÄ-¡m-Wv am-ô-kv-äÀ kn-än sh-kv-äv-lm-an-s\ tXmð-¸n-¨-Xv. 38 I-fn-I-fnð \n-óv 86 t]m-b-tâm-sS-bm-Wv am-ô-kv-äÀ tP-Xm-¡-fm-b-Xv. 84 t]m-bâp-am-bn en-hÀ-]qÄ c-ïm-a-Xpw 82 t]m-bâp-am-bn sNð-kn aqómw Øm-\hpw t\-Sn.

39þmw an-\n-«nð bm-bm Sp-sd-bp-sS ]m-Êv Ir-Xy-am-bn tKmÄ-h-e-bn-se-¯n-¨ k-aoÀ \{kn a-Õ-c-¯nð am-ô-kv-ä-dn-\v ap³-Xq-¡w t\Sn-sIm-Sp-¯p. 49þmw an-\n-«nð hn³-skâv tIm-w]m-\n-bp-sS t¢m-kv td-ôv tjm-«m-Wv am-ô-kv-ä-dn-s\ hn-P-b{io em-fn-X-cm-¡n-bXv. aq-óv hÀ-j-¯n-\v ti-j-am-Wv am-ô-kv-äÀ Io-co-S-¯nð ap-¯-an-Sp-ó-Xv.

\yq-Im-kn-en-s\-Xncm-b hn-P-b-t¯m-sS en-hÀ-]qÄ tS-_n-fn-se cïmw Øm-\w \n-e-\nÀ¯n. H-ón-s\-Xn-tc c-ïv tKm-fp-IÄ-¡m-bn-cp-óp B³-^oð-Uv ssa-Xm-\-¯nð en-hÀ-]qÄ hnP-bw t\-Sn-bXv. amÀ-«n³ kv-IÀ-«-en-sâ skð^v-tKm-fm-Wv \yq-Im-kn-en-\v tKmÄ t\Sn-sIm-Sp-¯Xv. F-ómð ]n-óo-Sv ssI-¿pw-sa¿pw a-d-óv I-fn-¨ en-hÀ-]q-fn-sâ Xm-c-§Ä Um-\n-bÀ A-KÀ, Um-\n-bð Ì-dn-Uv-Pv F-ón-h-cn-eq-sS e£yw Im-Wp-I-bm-bn-cpóp.

eo-Kn-se a-äv a-Õ-c-§-fnð sNð-kn ImÀ-Un-^n-t\bpw B-gv-k-Wð t\mÀ-hn-¨n-t\bpw ]-cm-P-b-s¸-Sp¯n. F-hÀ-«¬ þlÄ-knän, bq-ssW-ssäUvþ k-Xmw-]v-S¬ a-Õ-c-§Ä k-a-\n-e-bn-embn. eo-Kn-se A-hkm-\ Øm-\-¡mcmb t\mÀ-hn-¨v,^pÄ-lmw, ImÀ-Un-^v So-apI-sf cïmw Un-hn-j-\n-te-¡v X-cw-Xm-gvv-¯n-bn-«p-ïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.