1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 20, 2014

a-te-jy³ hn-am-\-Zp-c-´-¯nð sIm-e-s¸-«-h-cnð F¬]-Xv t]À Ip-«n-I-fm-bn-cp-óp F-óv Øn-co-I-cn¨p. A-h-[n-¡m-ew B-tLm-jn-¡m³ th-ïn t]m-b Ip-«n-I-fm-Wv A-]-I-S-¯nð s]-«Xv. Hm-kv-t{S-en-b-bn-se H-cp Ip-Spw-_-¯n-se aq-óv Ip-«n-Ifpw C-t´m-t\-jy-bn-se H-cp Ip-Spw-_-¯n-se \m-ev Ip-«n-I-fpw a-cn-¨-h-cnð DÄ-s¸-Sp-óp.

Ip-«n-I-fp-sS I-fn-¸m-«-§fpw ]p-kv-X-I-§fpw Zp-c-´-ta-J-e-bnð Nn-X-dn-In-S-¡pó-Xv hn-am-\-¯nð [m-cm-fw Ip-«n-I-fp-ïm-bn-cp-óp F-ó-Xn-s\ Ip-dn-¨v kq-N-\ \ð-In-bn-cpóp. F-ómð I-gn-ª Znh-kw bp-F³ B-Wv C-¡mcyw Hu-tZym-Kn-I-am-bn Øn-co-I-cn-¨-Xv. Nn-X-dn-sX-dn-¨ ar-X-tZ-l-§fpw hnam-\ A-h-in-ã-§fpw sUm-sW-Sv-kv-In-se Ir-jn-bn-S-§-fnð 15 In-tem-ao-ä-tdm-fw Np-ä-f-hnð Nn-X-dn-In-S-¡p-I-bm-Wv.

Zp-c-´-¯nð s]-« hn-am-\-¯nð 100 Hm-fw F-bv-Uv-kv K-th-j-IÀ D-ïm-bn-cp-ó-Xm-bn hmÀ-¯-IÄ h-ón-cpóp. F-ómð B-kv-t{S-en-b-bnð \-S-¡p-ó A-´m-cm-{ã F-bv-Uv-kv k-t½-f-\-¯nð ]-s¦-Sp-¡m-\m-bn Bw-ÌÀ-Um-anð \n-óv hn-am-\-¯nð I-bdn-b B-dv t]À am-{X-am-Wv Zp-c-´-¯nð s]-«-sX-óv ]n-óo-Sv hn-i-Zo-Ic-Ww hóp. {]ap-J F-bvU-kv K-th-j-I\mb tPm-sb-]v em³-tPbpw `m-cybpw Zp-c-´-¯nð a-cn¨p. tem-Im-tcm-Ky kw-L-S-\-bp-sS am[y-a h-àmhm-b s¥³ tXm-akpw a-cn-¨-h-cnð DÄ-s¸-Spóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.