1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 30, 2013

hqÄ-hn-¨n-se sX-cp-hnð h-¨v eo dn-Kv-_n Fó ssk-\nI-s\ sIm-e-s¸-Sp¯n-b tI-knð H-cmÄ-s¡-Xn-tc t]m-eo-kv tI-kv NmÀ-Öv sN-bvXp. Có-se B-ip-]-{Xn-bnð \n-óv Un-kv-NmÀ-Öv sNbvX ssa-¡ð AtZ-t_m-hv-te (22)\v F-Xn-tc-bm-Wv t]m-eo-kv tI-kv F-Sp-¯n-cn-¡p-ó-Xv.

e-ï-\n-se {Ko³-hn-¨v kz-tZ-inbm-b C-bm-sf t]m-eo-kv I-kv-ä-Un-bnð hn«p-sIm-ïv sh-kv-äv-an-\n-kv-äÀ a-Pn-kv-t{S-äv tImS-Xn D-¯-c-hn-«p. AtZ-t_m-hv-te-bp-sS k-lm-bn ssa-¡ð AtZ-t_m-tem-tPm (28) C-t¸m-gpw e-ï-\n-se B-ip-]-{Xn-bnð Nn-In-Õ-bn-em-Wv.

eo dn-Kv-_o sImñ-s¸-« ta-bv 22 ap-Xð I-ïuÀ sS-d-dn-kw I-am³-Un-se A-t\z-j-W D-tZymK-Ø-tcm-sSm-¸w tNÀ-óv A-t\zj-Ww \-S-¯n-h-cp-I-bm-bn-cp-óp F-óv {Iu¬ t{]m-kn-Iyq-j³ kÀ-Æo-kn-se kv-s]-jyð ss{Iw A³-Uv Iu-ïÀ sS-d-dn-kw Un-hnj-sâ ta-[m-hnbm-b kyq sl-½nw-Kv tIm-S-Xn-bnð t_m-[n-¸n¨p. eo dn-Kv-_n-bp-sS a-c-W-¯nð ssa-¡ð AtZ-t_m-tem-hn-\p-Å ]-¦v sX-fn-bn-¡m-\m-h-iyam-b sX-fn-hp-IÄ I-sï-¯n-b-Xmbpw kyq ]-d-ªp.

1968se ^-bÀ-Bw-kv B-În-se sk-£³ 16F {]-Im-cw kv-t^m-S-I h-kv-Xp-¡Ä ssI-¿nð kq-£n-¨ Ip-ä-¯n\pw ssa-¡ð AtZ-t_m-tem-hv Ip-ä-¡m-c-\m-Wv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.