1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 4, 2013

hqÄ-hn-¨nð ssk-\nI-s\ sIm-e-s¸-Sp-¯nb-Xv X-sâ ssZ-h-¯n-\v th-ïn-sbó sIm-e-]m-X-In-bp-sS Xpd-óv ]-d-¨nð.HmÄ-Uv s_b-en tIm-S-Xn-bnð \-S-ó hn-Nm-c-W-bv-¡n-S-bn-em-Wv ssk-\nI-s\ sIm-e-s¸-Sp-¯nb-Xv X-sâ ssZ-h-¯n-\v th-ïn-bm-Wv F-óv sIm-e-]m-X-Inbm-b ssa-¡ð AtZ-t_m-P-tem sh-fn-s¸-Sp-¯n-b-Xm-bn C-bm-sf {iq-{iq-jn-¨ ]m-cm-sa-Un-¡ð Ìm-^v sam-gn-\ð-In-bXv. ssk-\nI-s\ sIm-e-s¸-Sp¯n-b C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sp-ó-Xn-\n-sS t]m-eo-kn-sâ sh-Sn-tb-än-cp-óp.

ap-Éow kv-{XoI-sf am-\-`w-K-s¸-Sp-¯p-Ibpw sIm-e-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-¿p-ó {_-«o-jv {Sq-¸p-IÄ-¡v F-Xn-tc ]I-cw ho-«p-ó-Xn-\v th-ïn-bm-Wv X-m³ eo dn-Kv-_o-sb sIm-e-s¸-Sp-¯n-b-sXópw C-bmÄ sh-fn-s¸-Sp¯n. I-®n-\v ]I-cw I-®v F-ó B-i-b-am-Wv X-§Ä-¡p-Å-sX-ópw C-bmÄ ]-d-ªp. \n-cm-bp-[-\m-bn-cp-óp F-¦nepw eo ssk\n-I bqWn-t^mw A-Wn-ªn-cp-ó-Xmbpw AXp-sIm-ïm-Wv C-bm-sf X-só sIm-e-s¸-Sp-¯n-b-sXópw B-ip-]{Xn In-S-¡-bnð h-¨v ssa-¡ð AtZ-s_memtPm sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cp-óp.

F-óm-ð tPm-en-I-gn-ªv a-S-§p-ó h-gn-bnð ssk-\nI-s\ sIm-e-s¸-Sp-¯n-b-Xm-bp-Å hmÀ-¯ AtZ-s_mte-tPm-bpw Iq-«p-{]-Xnbmb ssa-¡ð AtZ-s_m-hv-tebpw \n-tj-[n¨p. F-ómð eo dn-Kv-_o-sb sIm-e-s¸-Sp-¯pó-Xv A-dn-ªv kw-`-h-Øe-¯v F¯nb t]m-eo-kv D-tZym-K-Ø-tcbpw C-hÀ A-{I-an-¡m³ {i-an-¨-Xm-bn Zr-Iv-km-£n-IÄ sam-gn-\ðIn. t]m-eo-kn-\v t\-sc sh-Sn-bp-XnÀ-¡p-Ibpw I-¯n Nq-ïn `o-j-Wn-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-b-X-Xm-bn t]m-eo-kv D-tZym-K-ØÀ ]-d-ªp.

]m-cm-sa-Un-¡ð Ìm-^v Øe-¯v F-¯p-t¼mÄ C-hÀ X-§-fp-sS I-¯n-bp-sS aqÀ-¨ Iq-«p-I-bm-bn-cp-óp F-óv ]m-cm-sa-Un-¡ð Ìm-^v tIm-S-Xn-bnð ]-d-ªp. dn-Kv-_o-bv-¡v {]m-Yan-I ip-{iq-j \ð-Ip-ó-Xn-\n-S-bnð X-§-tfbpw sImñptam F-óv sIm-e-]m-X-In-I-fnð Hcm-tfm-Sv tNm-Zn-¨-t¸mÄ kv-{Xo-I-tfbpw Ip-«n-I-tfbpw X-§Ä D-]-{Z-hn-¡m-dnñ F-óm-bn-cp-óp a-dp-]-Sn-sb-óv ]m-cm-sa-Un-¡ð Ìm^m-b hn-¡n tI-hv sam-gn-\ð-In. ssk-\nI-s\ sIm-e-s¸-Sp-¯p-Itbm sIm-e-s¸-Sp-¯m³ KqUm-tem-N-\ \-S-¯p-Itbm sN-bv-Xn-«n-sñ-óv ssa-¡ð AtZ-s_m-tem-tPm-bpw ssa-¡ð A-tZ-s_m-hv-tebpw sam-gn-\ðIn. X-§Ä-¡v F-Xn-tc G-Xv \n-an-jhpw A-{I-aw D-ïmIpw F-óv `-b-óm-Wv B-bp-[-§Ä ssIh-iw h-¨-sX-ópw C-hÀ- tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-¨p. hn-Nm-c-W Xp-S-cp-I-bmWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.