1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 18, 2014

ate-jy-bnð \n-óv s_-bv-Pnw-Kn-te-¡v ]-d-¡p-ó-Xn-\n-sS Zpcq-l km-l-N-cy-¯nð Im-Wm-Xm-b hn-am-\-¯nð X-§-fp-sS kÀ-h-I-em-im-e-bnð \n-óp-Å _n-cp-Zm-\-´-c-_n-cp-Z hn-ZymÀ-°n-bp-sï-óv kw-i-bn-¡p-ó-Xmn bp-sI-bn-se lÄ bq-Wn-th-gv-knän. amÀ-¨v F-«n-\m-bn-cp-óp 239 B-fp-I-fp-am-bn a-te-jy³ FbÀ-sse³-kn-sâ hn-am-\w Im-Wm-Xm-bXv. hn-am-\w Im-Wm-Xm-bn ]-¯v Znh-kw ]n-ón-Sp-t¼mgpw A-`yq-l-§fpw Dulm-t]m-l-§-fp-añm-sX hn-am-\-¯n-\v F-´v kw-`-hn-¨p F-ó hy-àam-b cq-]w e-`n-¨n-«nñ.

hn-am-\-¯nð B-sI 153 ssN-\o-kv bm-{Xn-I-cm-bn-cp-óp D-ïm-bn-cp-óXv. C-h-cnð H-cm-fp-sS t]-cv C-bp sh³Nm-thm (26) F-óm-Wv. C-tX t]-cnepw h-b-Ên-ep-ap-Å H-cp ssN-\o-kv kz-tZ-in kÀ-h-I-em-im-e-bnð c-Pn-kv-äÀ sN-bv-Xn-«p-ïv. I-gn-ª Ipd-¨v Zn-h-k-am-bn C-bm-sf ¡p-dn-¨v hnh-cw H-óp-anñ. F-ómð hn-am-\-¯n-ep-Å sh³-Nnbmthm X-§-fp-sS hn-ZymÀ-°n X-sóbmtWm F-óv D-d-¸n-¨v ]-d-bm³ kÀ-h-I-em-im-e A-[n-Ir-XÀ-¡v I-gn-bp-ónñ. I-gn-ª Znh-kw ap-X-ð C-bm-sf Im-Wp-ón-sñ-ó h-kv-Xp-X-bm-Wv hn-am-\-¯nð D-ïm-bn-cpó-Xv ssN-\o-kv hn-ZymÀ-°n-bm-bn-cn¡mw F-ó \n-K-a-\-¯nð kÀ-h-I-emim-e F-¯n-bn-cn-¡p-óXv. lÄ bq-Wn-th-gv-kn-än _n-kn\-kv kv-Iq-fnð Fw-F-kv-kn A-hkm-\ hÀ-j hn-ZymÀ-°n-bm-Wv sh³-Nnbm-thm.

A-tX-ka-bw Im-WmXm-b hn-am\-s¯ I-sï-¯p-ó-Xnð a-te-jy³ A-[n-Ir-XÀ \n-kw-K-X ]m-en-¡p-óp F-óv B-tcm-]n-¨v hn-am-\-¯n-ep-ïm-bn-cp-ó bm-{X-¡m-cp-sS _-Ôp-¡Ä \n-cmlm-c ka-cw B-cw-`n¨p. Po-hnX-s¯ _-lp-am-\n¡p, _-Ôp-¡-sf Xn-cn-sI X-cp F-ó ap-{Zm-hmIyw D-bÀ-¯n-bm-Wv Im-Wm-Xm-b-h-cp-sS _-Ôp-¡Ä \n-cm-lm-cw \-S-¯p-ó-Xv.

A-Xn-\n-sS Im-WmXm-b hn-am-\w X-I-cp-Itbm hn-am-\-¯nð kv-t^mS-\w D-ïm-hp-I-tbm sN-bv-Xn-«n-sñ-ó I-sï-¯-ep-am-bn sF-Iy-cm-{ã-k-`-bp-sS ]n-´p-W-bp-Å B-W-hmbp-[ hn-cp-² G-P³-knbm-b Sn-_n-Sn-H cw-K-s¯-¯n. kv-t^mS\tam hnam\ A]ISsam DïmbXnsâ kqN\Isfmópw GP³knbpsS \nco£W kwhn[m\§fnð e`n¨n«nsñóv sFIycm{ãk`m sk{I«dn P\dð _m³ In aqWnsâ hàmhv kvsä^m³ UpPmdnIv am[ya {]hÀ¯ItcmSv ]d-ªp.

AtXkabw hnam\¯nse Poh\¡mscbpw bm{X¡mscbpw Npän¸änbpÅ At\zjWw atejy IqSpXð DuÀPnXam¡n. hnam\¯nse Poh\¡mÀ¡p ]pdsa hnam\w ]pds¸SpóXn\p ap³]v hnam\hpambn klIcn¨ hnam\¯mhf¯nse Poh\¡msc Npän¸änbpw At\zjWw ]ptcmKan¡pIbmWv. ss]eäpw tIm þ ss]eäpw hnam\¯nð IbdpóXn\p ap³]v \S¯nb kpc£m ]cntim[\IfpsS Zriy§fpw ]pd¯phóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.