1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 6, 2013

BhiyapÅ km[\§Ä
1. Nn¡³ – 1Insem
2. sNdnb DÅn – 500 {Kmw
3. Côn – Hcp IjWw
4. shfp¯pÅn – henb Hsc®w
5. ]¨apfIv – 3
6. apfIps]mSn – 2 tS_nÄ kv]q¬
7. añns¸mSn – 2 tS_nÄkv]q¬
8. aªÄs¸mSn – Ac tS_nÄkv]q¬
9. IpcpapfIps]mSn – Ac tS_nÄkv]q¬
10. akme – Ac tS_nÄkv]q¬
11. tX§ – Ac apdn
12. D¸v, Idnth¸ne, F® Fónh ]mI¯n\v

DÅn, ]¨apfIv Ch \of¯nð sNdpXmbn AcnbpI. Côn, shfp¯pÅn Fónh NXbv¡pI. tX§ I\w Ipd¨p sNdpXmbn AcnbpI.

]mIw sN¿pó hn[w: Hcp a¬N«nbnð ISpIv hdp¯p tX§ IjW§Ä C«p hgäpI. tX§bpsS \ndw amdm³ XpS§pt¼mÄ NphópÅn, Côn, shfp¯pÅn, ]¨apfIv, Idnth¸ne Fónh C«p hgäpI. hgóp Ignbpt¼mÄ 6 apXð 9 hscbpÅ tNcphIÄ tNÀ¯v \ómbn hgäpI. Nn¡³ AXnte¡p C«p hgäpI. \ómbn hgóp Ignbpt¼mÄ D¸pw, Nn¡³ thhm³ Bhiyamb shÅhpw tNÀ¯v Cf¡n thhn¡pI. Nn¡³ sh´pIgnbpt¼mÄ akme IqSn tNÀ¯v AS¨psh¨p sNdpXobnð thhn¡pI. Idn sh´p IpdpIn ]mIamIpt¼mÄ Hcp ]nSn Idnth¸ne IqSn C«p Cd¡n shbv¡pI.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.