1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Fñvem am\y hmb\¡mÀ¡pw F³ BÀ sF aebmfnbpsS HmWmiwkIÄ
Fñvem am\y hmb\¡mÀ¡pw F³ BÀ sF aebmfnbpsS HmWmiwkIÄ
sFizcy¯nsâbpw \³abpsSbpw ]qhnfnIfpbÀ¯n hoïpw Hcp HmWw IqSn hsó¯nbncn¡póp. kaXbpsS KrlmXpckvacWIfbhnd¡n HmW\n\hpIfneqsS \ap¡pw kôcn¡mw. HmW\nemhnsâ sXfnabnð temIs¯ apgph³ aebmfnIfpw a\kpsImïv Hs¯mcpan¡pó thfbnð. Fw Sn Xsâ I®m´fn¸q¡fpsS Ime¯nð ]dbpóp t]mse “hSt¡ ]mS¯v s\ñv ]mepdbv¡m³ XpS§pt¼mÄ Xmón¡póp sXm«p ]d¡pfw ta¨nð¸pdw hsc I®m´fn¸q¡Ä Xg¨p …
BÀ-¡p th-ïn-bmWv Cu t{]m-t«m-t¡m-fp-IÄ?
BÀ-¡p th-ïn-bmWv Cu t{]m-t«m-t¡m-fp-IÄ?
{_n-«o-jv `c-Ww C-´y-bnð \n-óv XpS-¨v am-ä-s¸-«n-«v hÀ-jw A-dp-]-Xv I-gn-sª-¦nepw Cópw {_n-«o-jv cm-Pn-sâ kzm-[o-\w \-s½ hn-«v t]m-bn-«n-sñ-óv t{]m-t«m-t¡mÄ hn-hm-Zw Nq-ïn-¡m-«póp. {]-[m-\-a-{´n-bp-tSbpw cm-{ã-]-Xn-bp-tSbpw D-]-cm-{ã-]-Xn-bp-tSbpw H-s¡ h-chpw k-óm-l-§fpw ]-e-t¸mgpw cm-Pm-¡³-am-cp-sS F-gp-ó-Å-¯n-s\ A-\p-kv-a-cn-¸n-¡p-Ibpw sN-¿pw. C-´y H-cp dn-¸-»n-¡³ cm-Py-am-bn«pw ]-e-t¸mgpw ]n-´p-S-cpó-Xv H-cp cm-P-`-c-W-¯n-sâ kw-hn-[m-\-§-fm-Wv F-óv ]-d-bm-sX h-¿
N-X-ª-c-bp-ó kz-]v-\-§Ä
N-X-ª-c-bp-ó kz-]v-\-§Ä
Ipïpw Ip-gnbpw \n-dª tdm-Up-I-fnð N-X-ªc-ªv Xo-cp-ó a-\p-jy Poh-sâ F-®w Zn-\w-{]-Xn-sb-tóm-Ww Iq-Sn-h-cp-óp.A-t\z-j-Whpw I-½o-j-\pw dn-t¸mÀ«p-sam-s¡-bm-bn ]-cn-lm-c-§Ä¡pw \nÀ-t±-i-§Ä-¡pw Ip-d-hp-I-sfm-óp-anñ. F-ómepw Zn-htk-\ \-½p-sS sX-cp-hp-IÄ tNm-c-Ip-Sn¨p-sIm-tï-bn-cn-¡póp
A-h-K-W-\-bp-sS ]-¯m-a-[ymbw
A-h-K-W-\-bp-sS ]-¯m-a-[ymbw
tSmw tPm-k-^v H-cp C-c-bmWv. C-´y³ Imbn-I cwK-s¯ sI-Sp-Im-cy-Ø-X-bp-sS. cm-Py-¯n-\v th-ïn hn-bÀ-s¸m-gp-¡n t\Sn-b Io-co-S-§Ä-¡v A-[n-Im-cn-I-fp-sS Xp-em-knð `m-cw t]m-cm-sX h-óXp-sIm-ïv am-{Xw A-h-K-W-\-bp-sS I-bv-]v \oÀ Ip-Sn--t¡-ïn h-ó
a¡fm-Wv,a-d-¡-cpXv
a¡fm-Wv,a-d-¡-cpXv
kz-´w a¡-sf ar-Ko-b-am-bn Xñn sImñp-Ibpw kz-´w a-I-fp-sS i-co-cw ]-Ip-s¯-Sp-¡p-Ibpw sN-¿p-ó \-cm-[-a³-am-cp-sS \m-Sm-bn tIc-fw am-dn-bn-cn-¡p-óp.kz-´w Ip-ªp-§-tfm-Sv t]mepw Icp-W Im-Wn-¡m-¯ H-cp k-aq-lw \-½p-sS C-S-bnð h-fÀ-óp h-cpó-Xv H«pw B-izm-k-I-cañ.
Np-h-ó sX-cp-hm-bn tI-c-fw \m-Wn-¨p \nð-¡p-óp…
Np-h-ó sX-cp-hm-bn tI-c-fw \m-Wn-¨p \nð-¡p-óp…
sIm-¨n:I-gn-ª 24 a-Wn-¡q-dn-\n-sS \-S-ó kw-`-h-§-fp-sS am{Xw I-W-s¡-Sp-¡mw. tI-c-f-¯nse H-cp a-{´n, H-cp ap³ a-{´n ]pdta c-ïv Fw-Fð-F-am-cpw.
B-tcm-]-W-§-fp-sS A-I-¯-f-§-fnð tIc-fm cm-{ão-bw
B-tcm-]-W-§-fp-sS A-I-¯-f-§-fnð tIc-fm cm-{ão-bw
B-tcm-]-W-§Ä tIc-fm cm-{ão-b-¯nð ]p-¯-cnbñ. A-gn-a-Xn-bp-sS t]-cnepw s]¬-hn-j-b-§-fp-sS t]-cn--epw ]mÀ-«n G-Xm-sW-¦nepw t\-Xm-¡-³-amÀ Nn-e-sc-¦nð B-tcm-]-W-§-fp-sS i-c-§Ä G-äp-hm-t§-ïn-h-ón-«pïv.
\Àaw ssI-hn-«nñ, \-ò-bpw: \-¼m-S³ am-jn-\v hn-S…….
\Àaw ssI-hn-«nñ, \-ò-bpw: \-¼m-S³ am-jn-\v hn-S…….
\À-aw ssI-hn-«nñ, H-cn-¡-ð-t¸mepw. a-e-bm-fn-I-fp-sS s]m-Xp-Po-hnX-s¯ a-eo-a-k-am-¡p-ó km-ap-ly-cm-{ão-b Np-äp-]m-Sp-I-tfm-Sv \À-aw sIm-ïv t]m-cm-Sn-b \-¼m-S³ am-jn-sâ G-ä-hpw -h-en-b B-bp-[w \À-a-am-bn-cpóp.
aebm-fw t{i-jvT-`m-j,a-[p-X-c-amI-s« a-e-bmfw
aebm-fw t{i-jvT-`m-j,a-[p-X-c-amI-s« a-e-bmfw
a-e-bm-fw C-n ap-Xð t{ijvT `mj.hf-sc t{i-jvTam-b H-cp `m-j-bm-bn-cp-óp Có-se h-sc m-sam-cp-¯cpw kw-km-cn-¨n-cpó-Xv Fó-Xv a-e-bm-fn-bv¡v a--Ên-em-¡m³ Có-se {][m- a-{´n-bp-sS A-²y-£-X-bnð tNÀó tbm-K-w th-ïn hóp. a-e-bm-f-sam-gn-sI-bp-Å Z-£n-tW-´y³ `m-j-IÄ-s¡-ñmw C-Xn--Iw t{i-jvT-`m-jm ]-Z-hn e-`n-¨p I-gn-ªn-cp-óp. 2004ð X-an-gn-pw 2005ð kw-kv-Ir-X-¯n-pw 2008ð I--U-bv-¡pw sX-ep-¦n-pw ¢m-kn-¡ð ]-Z-hn e-`n-¨n-cp-óp
{io…\n-§Ä-¡v ^À-lm-sâ B-ßm-hv am-¸v Xcp-tam?
{io…\n-§Ä-¡v ^À-lm-sâ B-ßm-hv am-¸v Xcp-tam?
ho-«p-Im-cp-am-bn h-g-¡n«v Bdm«p]pg henbgo¡ð ISenð¨mSn Pohs\m-Sp¡n-b Im-bw-Ipfw IrjvW]pcw FkvF³ sk³{Sð kv-Iqfnse ]¯mw¢mkv hnZymÀ-Yn ^À-lm-s\-¡p-dn¨v F-kv.{io-im-´v tI-«n-«p-ïm-I-W-sa-ónñ. c-ïp-hÀ-jw ap-¼m-bn-cp-óp ^Àlm-sâ Po-h-XymKw..