1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
aebm-fw t{i-jvT-`m-j,a-[p-X-c-amI-s« a-e-bmfw
aebm-fw t{i-jvT-`m-j,a-[p-X-c-amI-s« a-e-bmfw
a-e-bm-fw C-n ap-Xð t{ijvT `mj.hf-sc t{i-jvTam-b H-cp `m-j-bm-bn-cp-óp Có-se h-sc m-sam-cp-¯cpw kw-km-cn-¨n-cpó-Xv Fó-Xv a-e-bm-fn-bv¡v a--Ên-em-¡m³ Có-se {][m- a-{´n-bp-sS A-²y-£-X-bnð tNÀó tbm-K-w th-ïn hóp. a-e-bm-f-sam-gn-sI-bp-Å Z-£n-tW-´y³ `m-j-IÄ-s¡-ñmw C-Xn--Iw t{i-jvT-`m-jm ]-Z-hn e-`n-¨p I-gn-ªn-cp-óp. 2004ð X-an-gn-pw 2005ð kw-kv-Ir-X-¯n-pw 2008ð I--U-bv-¡pw sX-ep-¦n-pw ¢m-kn-¡ð ]-Z-hn e-`n-¨n-cp-óp
{io…\n-§Ä-¡v ^À-lm-sâ B-ßm-hv am-¸v Xcp-tam?
{io…\n-§Ä-¡v ^À-lm-sâ B-ßm-hv am-¸v Xcp-tam?
ho-«p-Im-cp-am-bn h-g-¡n«v Bdm«p]pg henbgo¡ð ISenð¨mSn Pohs\m-Sp¡n-b Im-bw-Ipfw IrjvW]pcw FkvF³ sk³{Sð kv-Iqfnse ]¯mw¢mkv hnZymÀ-Yn ^À-lm-s\-¡p-dn¨v F-kv.{io-im-´v tI-«n-«p-ïm-I-W-sa-ónñ. c-ïp-hÀ-jw ap-¼m-bn-cp-óp ^Àlm-sâ Po-h-XymKw..
Cu kv-t\-l-Zo-]§Ä A-W-bm-Xn-cn¡s«
Cu kv-t\-l-Zo-]§Ä A-W-bm-Xn-cn¡s«
C-óv tem-Iw t\-gv-kn-§v Zn-\-am-bn B-N-cn-¡p-I-bm-Wv th-Z-\n-¡pó tcm-Kn-I-fn-te-bv-¡v H-cp ]p-ô-cnbpw B-izm-k-hm-¡p-I-fp-am-bn a-cp-ón-s\m-¸w kv-t\-lhpw tNÀ-¯p h-bv-¡p-ó k³-a-\-Êp-I-fp-sS Zn-\w.
AhIm-i-hm-Z-§Ä ho-Wp-S-bpóp: ap-Jw \-ã-s¸-«v bp]nF
AhIm-i-hm-Z-§Ä ho-Wp-S-bpóp: ap-Jw \-ã-s¸-«v bp]nF
\yq-Uð-ln:Xp-SÀ-¨bm-b aq-ómwX-h-W A-[n-Im-c-¯n-se-¯m³ tIm-¸p-Iq-«pó tkmWn-b Km-Ôn-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å bp]n-F kÀ-¡m-cn-\p P-\-§-fp-sS a-dp]-Sn F-´m-bn-cn-¡pw? {]-Xo-£n-¡m³ h-I-bnñm-sX C-´y-bn-se P-\w \-«w-Xn-cn-bp-I-bm-sW-ó-Xm-Wv \n-e-hn-se AhØ.
k-c-_v-Pn-Xv kn-§v F-ó [o-cam-b HmÀ½
k-c-_v-Pn-Xv kn-§v F-ó [o-cam-b HmÀ½
ac-Ww H-cm-sf a-lm-\m¡pw F-ó sNmñv C-hn-sSbpw A-\zÀ-°-am-Ipóp. Po-hn-¨n-cn-¡p-t¼mÄ X-sâ \n-c-]-cm-[nXzw sX-fn-bn-¡m³ A-t±-l-¯n-\m-bnñ. Pn-hn-¨n-cn-¡p-t¼mÄ k-c-_v-Pn-Xv kn-§v `m-c-X-¯n-sâ ho-c-]p-{X-\mW-óv hn-fn¨p ]-d-bm-\p-f-f BÀ-Ö-h-ap-f-f H-cp `-c-Wm-[n-Im-cn-bpw \-ap¡p-ïm-b-Xp-anñ.
km-ap-Zmbn-I Xmð-]-cy-§Ä-¡v ap-¼nð B-Sn-bp-e-bp-ó tI-c-f cm-{ãobw
km-ap-Zmbn-I Xmð-]-cy-§Ä-¡v ap-¼nð B-Sn-bp-e-bp-ó tI-c-f cm-{ãobw
tI-cf cm-{ão-b-¯n-se Nn-e kw-`-h-hn-Im-k-§Ä Im-Wp-t¼mÄ tI-c-fP-\-X A-XpI-ïv B-Ý-cy-s¸-Sp-sa-óv tXm-óp-ónñ. A-[n-Im-c-¯n-\m-bn k-ap-Zm-b-¯nsâ t]-cn-epf-f Cu ]n-Snh-en I-ïv io-en-¨ A-hÀ-¡v A-h-km-chm-Z cm-{ão-bw Fó-Xv ]p-¯-cnbñ.
Ima-{`m´³-amÀ A-e-bp-ó X-e-Øm-\ \Kcn
Ima-{`m´³-amÀ A-e-bp-ó X-e-Øm-\ \Kcn
ap-¼v Uð-ln F-ó \m-a-t[-b-¯n-\v tem-I-¯n-\v ap-¼nð F-´m-bn-cp-óp Øm\w. tem-I-¯n-se G-ähpw hen-b P-\m-[n]-Xy cm-Py-¯n-sâ X-eØm-\ \Kcn F-ó hn-ti-j-W-¯nð \nópw Uð-ln-bp-sS t]-cv hy-Xn-N-en-¨v I-gnªp.
CtXm \-½p-sS \n-b-a-\nÀ-½mWk`?
CtXm \-½p-sS \n-b-a-\nÀ-½mWk`?
cm-{ão-b-tIm-e-l-e-§Ä \-½p-sS sIm-¨ptI-c-f-¯nð I-¯n-]-S-cp-t¼mÄ \n-b-a\nÀ-½m-W-k-`- A-Xn-sâ IÀ-¯-hy-¯nð \nóv hy-Xn-N-en-¡p-I-bm-Wv sN-¿p-óXv.
{]Xo-£ sIm-fp-¯n-b-Xpw Po-h-s\-Sp-¯Xpw A-tX \n-e-hnf¡v
{]Xo-£ sIm-fp-¯n-b-Xpw Po-h-s\-Sp-¯Xpw A-tX \n-e-hnf¡v
s]m-Åp-ó Po-hn-Xm-\p-`-h-§Ä-¡n-S-bnð X-f-cm-sX ]n-Sn-¨p-\nð-¡m³ kp-Ip-am-cn F-ó kn-\n-am-\-Sn-bvv-¡v Xp-W-bmb-Xv c-ïv Im-cy-§Ä... ho-«n-se ]q-Pm-ap-dn-bnð sX-fn-bn-¡p-ó Zo-]hpw a-I³ kp-tc-jv Ip-am-dn-sâ ap-J-hpw...
Idp¯ ]pIbpw shfp¯ ]pIbpw XoÀóp. C\n emfnXy¯nsâ ]cnafw hym]n¡pw
Idp¯ ]pIbpw shfp¯ ]pIbpw XoÀóp. C\n emfnXy¯nsâ ]cnafw hym]n¡pw
h¯n¡m³ Hcp¡nb eotamkns\ Dt]£n¨v _kv XncsªSp¯ {^m³knkv {]Ya³ ]m¸ Xsâ Øm\tcmlW¯n\v hcm³ XnSp¡w ImWn¨ kz´w \m«pImtcmSv h¯n¡m\nte¡v htcsïópw bm{Xbv¡pthï ]Ww PohImcpWy {]hÀ¯\§Ä¡v D]tbmKn¡m\pw D]tZin¨p.