1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
kXyw tem-I-t¯m-Sv hn-fn-¨p-]-d-ª-Xv F³-BÀ-sF a-e-bmfn
kXyw tem-I-t¯m-Sv hn-fn-¨p-]-d-ª-Xv F³-BÀ-sF a-e-bmfn
aqópamkambn F³ BÀ sF aebmfn ]n³XpSÀó bp sIbnse tPm_n tPmÀPnsâ IYbv¡v- Xncioe hoWp XpS§nbncn¡pIbmWv.tPm-_n-bp-sS A-[mÀ-an-I-{]-hÀ-¯n-IÄ s]m-Xp-P-\-§-fp-tSbpw A-[n-Im-cn-I-fp-tSbpw ap-ón-se-¯n-¨v C-bmsf \nba¯nsâ ap-ón-se¯n¨pshóXmWv F³ BÀ sF aebmfnbpsS hnPbw.
F´mWo _oäm..Cu F³BÀsF aebmfnbv¡v CsX´v ]än..?
F´mWo _oäm..Cu F³BÀsF aebmfnbv¡v CsX´v ]än..?
Ignª Iptd Znhk§fmbn F³BÀsF aebmfn Soan\v e`n¨psImïnc¡pó sabnepIfptSbpw t^m¬hnfnIfptSbpw ...
A-c-s§m-cp§n, ]o-Xmw-_-c-¡p-dp-¸v h-sc X-¿mÀ, C-\n A-¦w
A-c-s§m-cp§n, ]o-Xmw-_-c-¡p-dp-¸v h-sc X-¿mÀ, C-\n A-¦w
Xn-cp-h-\-´-]p-cw:]-Xn-t\-gp-hÀ-jw ap-¼p-Å H-cp Im-em-h-Ø-bn-te-¡v tI-c-f cm-{ão-bw Xn-cn-¨p-\-S-¡p-I-bm-Wn-t¸mÄ.
kn-\n-a-bnð \m-b-I³ P-bn-¡pw: cm-jv{So-b-¯nð hnñ-\pw?
kn-\n-a-bnð \m-b-I³ P-bn-¡pw: cm-jv{So-b-¯nð hnñ-\pw?
I-®qÀ:kn-\n-abpw cm-jv{So-bhpw X-½n-ep-Å hy-Xym-kw A-dn-b-W-sa-¦nð h-f-]-«W-¯v t]m-I-Ww.
kv-amÀ-«v knän: hn-tZ-i-\n-t£-]w kz-tZ-i-\n-t£-]-am-¡p-ó AÛp-X hn-Zy
kv-amÀ-«v knän: hn-tZ-i-\n-t£-]w kz-tZ-i-\n-t£-]-am-¡p-ó AÛp-X hn-Zy
sIm-¨n:sIm«n-tLm-jn-¨v sIm-ïp-\-S-ó kz-]v-\w ]-¯mw-hÀ-j-¯nð X-«n-¯-I-cp-ó Im-gv-N-bv-¡m-Wv a-e-bm-fn-IÄ C-t¸mÄ km-£n-I-fm-Ip-óXv. tI-cfs¯ sF-Sn-bp-sS B-tKm-f-tI-{µ-am-¡m\pw hn-tZ-i-\n-t£-]w H-gp-¡m-\p-am-bp-Å G-ähpw {]-[m-\-]-²-Xn-sb-ó \n-e-bnð A-h-X-cn-¸n-¡-s¸« sIm-¨n-bn-se kv-amÀ-«v kn-än C-t¸mÄ \n-e-\nð-¸n-\m-bn ssI-Im-en-«-Sn-¡p-I-bmWv.
tI-c-f-¯n-epÅ-Xv cm-{ão-b t\-Xm-¡-tfm, A-tXm Kq-ï-I-tfm?
tI-c-f-¯n-epÅ-Xv cm-{ão-b t\-Xm-¡-tfm, A-tXm Kq-ï-I-tfm?
k-ao-]-Ime-¯v \-½p-sS sIm-¨p-tI-c-f-¯n-se cm-{ão-b t\-Xm-¡-fp-sS {]-I-S-\-§Ä aqómw In-S Kp-ï-I-sf-¡mÄ \n-e-hm-cw
a-{´n-am-sc¡-ïv h-b-dp-\n-d-bv-¡m-\mIp-tam?
a-{´n-am-sc¡-ïv h-b-dp-\n-d-bv-¡m-\mIp-tam?
\yq-Uð-ln:s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸v ap-ónð¡-ïv tUm.a³-tam-l³ knw-Kn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å bp]n-F kÀ-¡mÀ A-h-km-\-L-« a-{´nk-`m hn-Ik-\w ]qÀ-¯n-bm¡n. hn-e-¡b-äw sIm-ïv \-«w Xn-cn-bp-ó H-cp P-\-X-bp-sS tað t£-a-]-²-Xn-IÄ H-sóm-óm-bn ]n³-h-en-¨m-Wv kÀ-¡m-cn-sâ {]-hÀ¯-\w ap-tó-dp-óXv.
IrjvW bphm¡Ä¡v thïn hgnamdptam ?
IrjvW bphm¡Ä¡v thïn hgnamdptam ?
kzX-{´ C-´y-bp-sS hn-tZ-i-Im-cy h-Ip-¸n-s\ Ip-dn-¨v tem-I cm-Py-§Ä-¡n-S-bnð \ñ a-Xn-¸m-Wv D-Å-Xv. ]-Þn-äv P-h-lÀ-emð s\-lv-dphpw emð _-l-ZqÀ im-kv-{Xn-bpw C-µn-cm-Km-Ôn-bpw hm-Pv-t]-bnbpw t]m-ep-Å A-Xn-Im-b³-amÀ \-bn-¨ hn-tZ-i-Im-cy h-Ip¸v. tN-cn-tN-cm \-bw t]m-ep-Å kp-{][m-\ \-b-§Ä sIm-ïv C-´y-bp-sS A-´-Ên-s\ tem-I cm-Py-§Ä-¡v ap-ónð D-bÀ-¯n-¸n-Sn-¨ A-tX hn-tZ-i-Im-cy-h-Ip-¸v.
cm-Pm-hv \-á-\m-Ip-óp…
cm-Pm-hv \-á-\m-Ip-óp…
Ip-td \m-fp-I-fm-bn Cu I-fn Xp-S-§n-bn-«v... ]-Ww sIm-Sp-¯v bm-{X sN-¿p-óh-sc sh-dp-tX C-«v h-«w I-d-¡p-I. A-cnbpw Xnóp, B-im-cn-¨n-tbbpw I-Sn¨p. ]ntów ]-«n-¡m ap-dp-ap-dp-¸v F-óv ]-d-ªXp-t]m-se-bm-bn Im-cy§Ä. F-bÀ C-´y C-sX-´v `m-hn¨mtWm Ft´m? X-tñ-ï A-½mhm, Rm³ \-óm-hn-sñ-óm-Wv sse³.
hoW hm-bn-¡p-ó-Xm-cv , apJyt\m? X-§tfm?
hoW hm-bn-¡p-ó-Xm-cv , apJyt\m? X-§tfm?
tdm-am-\K-cw I-¯n-sb-cn-ª-t¸mÄ ho-W hm-bn-¨ \otdm N-{I-hÀ-¯n-sb Ip-dn-¨v tI-«n-«n-tñ... H-cp `-c-Wm-[n-Im-cn-bp-sS ]n-Sn-¸v tI-Sv hy-à-am-¡m³ C-Xnepw h-en-sbm-cp D-]-a D-ïm-bn-«ptïm F-ópÅ-Xv kw-i-b-am-Wv? tI-c-f-¯n-sâ Im-cy-¯nð ho-W hm-bn-¡pó-Xv B-cm-Wv F-ó-Xm-Wv kw-ibw. ap-Jy-\mtWm (tI-c-f-¯n-\v H-cp ap-Jy-\ptïm?) A-tXm X-§tfm?