1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Ima-{`m´³-amÀ A-e-bp-ó X-e-Øm-\ \Kcn
Ima-{`m´³-amÀ A-e-bp-ó X-e-Øm-\ \Kcn
ap-¼v Uð-ln F-ó \m-a-t[-b-¯n-\v tem-I-¯n-\v ap-¼nð F-´m-bn-cp-óp Øm\w. tem-I-¯n-se G-ähpw hen-b P-\m-[n]-Xy cm-Py-¯n-sâ X-eØm-\ \Kcn F-ó hn-ti-j-W-¯nð \nópw Uð-ln-bp-sS t]-cv hy-Xn-N-en-¨v I-gnªp.
kndnbbnð cïv HmÀ¯tUmIv-kv k`m _nj¸pamsc hnaXÀ X«ns¡mïpt]m-bn
kndnbbnð cïv HmÀ¯tUmIv-kv k`m _nj¸pamsc hnaXÀ X«ns¡mïpt]m-bn
hS¡³ kndnbbnð cïv HmÀ¯tUmIv-kv k`m _nj¸pamsc hnaXÀ X«ns¡mïp-t]m-b-Xm-bn Øn-co-I-cn¨p. Aset¸mbnse kndnb³ HmÀ¯tUmIv-kv k`m ta[mhn C{_mlnw tbmló amÀ {KntKmdntbmkv, {Ko¡v HmÀ¯tUmIv-kv k`m[y£³ _utemkv bmknKn FónhscbmWv X«ns¡mïpt]mb-Xv.
tam-Un F-hn-sS-s¨-ómepw C-§-s\-bmWv
tam-Un F-hn-sS-s¨-ómepw C-§-s\-bmWv
hÀ¡-e: Kp-P-dm-¯v ap-Jy-a{´n \-tc{µ tam-Un-sb Fñmcpw F-´n-\m-Wv `-b-¡p-ó-Xv?.
kÀ¡-knð I-Sph-sb I-ïp.. _m-Xv-dq-anð sN-ó-t¸mÄ A-hn-sSbpw
kÀ¡-knð I-Sph-sb I-ïp.. _m-Xv-dq-anð sN-ó-t¸mÄ A-hn-sSbpw
sað_¬: ar-K-§-fp-sS Ip-kr-Xn-¯-c-§Ä B-kz-Zn-¡m³ kÀ¡-kv Im-Wm-s\-¯n-b-Xm-bn-cp-óp sP-ónbpw a-I-fpw.
_o CâÀ\mjWð aebmfnIÄ¡v- hoïpw hgnIm«nbmIpóp ….
_o CâÀ\mjWð aebmfnIÄ¡v- hoïpw hgnIm«nbmIpóp ….
hntZi cmPy§fnð IpSntbdm³ Xm-ev-]-cy-apÅ aebm-fnIÄ DÄs¸-SbpÅ kaql¯n\p ]pXnb hmXmb\§Ä Xpdóp sImSp¯psImïv Fópw ap³]´nbnð \nó _o CâÀ\mjWð hoïpw hgnIm«nbmIp-óp.
]T-\w: bp-sI-sb ssI-sbm-gn-ª a-ebm-fn Hm-kv-t{S-en-b-bn-te-¡v ]-d-¡p-óp
]T-\w: bp-sI-sb ssI-sbm-gn-ª a-ebm-fn Hm-kv-t{S-en-b-bn-te-¡v ]-d-¡p-óp
sIm¨n: hn-tZi-¯v D-ó-X-hn-Zym-`ym-kw tX-Sp-ó {]h-W-X a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnð hÀ-[n-¡p-óp. ap³-Im-e-§-fnð {_n-«-\n-te-¡m-bn-cp-óp hn-ZymÀ-Yn-I-fnð G-sdbpw ]-d-ón-cp-ó-sX-¦nð C-t¸mgXv Hm-kv-t{S-en-b-bn-te¡pw \yq-kn-eân-te-¡p-am-bn am-dn-sb-óp am-{Xw.
ku-Zn-bnð sXm-gnð \-ã-s¸-«-hÀ-¡v ]-¯pe-£w cq-] h-sc k-lmbw: a{´n sI.kn.tPmk^v
ku-Zn-bnð sXm-gnð \-ã-s¸-«-hÀ-¡v ]-¯pe-£w cq-] h-sc k-lmbw: a{´n sI.kn.tPmk^v
kz-tZ-in-hð-¡c-Ww Imc-Ww sXm-gnð \-ã-s¸-Sp-ó-hÀ-¡v \m-«nð kw-cw-`-§Ä Xp-S-§m³ _m-¦p-I-fnð \n-óv ]-¯p e£w h-sc ]en-i cln-X hmbv-] e-`y-am-¡p-sa-óv a{´n sI-kn tPmk-^v hmÀ-¯m-k-t½-f-\-¯nð ]-d-ªp
kÀ-¡mÀ Hm-^o-kp-I-fnð {]-hm-kn-IÄ t\-co-Sp-ó ]oU-\w A-h-km-\n-¸n-¡-W-sa-óv Hm-kv-{Sn-b³ {]-hm-kn tI-cf tIm¬-{KÊv
kÀ-¡mÀ Hm-^o-kp-I-fnð {]-hm-kn-IÄ t\-co-Sp-ó ]oU-\w A-h-km-\n-¸n-¡-W-sa-óv Hm-kv-{Sn-b³ {]-hm-kn tI-cf tIm¬-{KÊv
tI-c-f-¯n-se kÀ-¡mÀ Hm-^o-kp-I-fnð {]-hm-kn a-e-bm-fnIÄ lm-P-dm-t¡-ïn h-cpó-Xv Hón-te-td tc-J-IÄ.sse-k³kv, B-[mÀ-ImÀ-Uv,Xn-cn-¨-dn-bð ImÀ-Uvv,Xp-S§n-b A-c U-k-\n-te-td tc-J-I-fp-am-bn A-h-[n-¡m-ew kÀ-¡mÀ Hm-^o-kp-I-fnð sN-e-h-gn-t¡ï K-Xn-tI-Sn-em-Wv hntZ-i a-e-bm-fn-I-fnð `q-cn-`m-K-hpw.
t_m-kv-ä¬ {]-Xn-IÄ-¡v {_-«o-jv hn-a-X {Kq-¸p-am-bn _-Ôw?
t_m-kv-ä¬ {]-Xn-IÄ-¡v {_-«o-jv hn-a-X {Kq-¸p-am-bn _-Ôw?
t_m-kv-ä¬ kv-t^m-S-\ tI-knð a-c-W-s¸-« ]-Xn Xm-saÀ-em³ kmÀ-t\-hn-\v {_n-«-\n-se hn-a-X {Kq-¸p-am-bn _-Ô-ap-sï-óv kw-i-bw.
tamUn-tbm-Sv C-ãw Iq-Snbpw a-a-X-bnñm-sXbpw tI-c-f t\-XrXzw
tamUn-tbm-Sv C-ãw Iq-Snbpw a-a-X-bnñm-sXbpw tI-c-f t\-XrXzw
Kp-P-dm-¯v ap-Jy-a{´n \-tc-{µ tam-Un-sb jn-_p t_-_n tPm¬ k-µÀ-in-¨-Xnð sX-än-sñ-óv a{´n sI-Fw am-Wn {]-Xn-I-cn-¨p.