1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് തട്ടിപ്പില്‍ ആദ്യ അറസ്റ്റ്: കൂട്ടാളികള്‍ക്ക് ഉടന്‍ നോട്ടീസ്
റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് തട്ടിപ്പില്‍ ആദ്യ അറസ്റ്റ്: കൂട്ടാളികള്‍ക്ക് ഉടന്‍ നോട്ടീസ്
ലണ്ടന്‍:യുകെയിലേയും കേരളത്തിലേയും മലയാളികളെ കബളിപ്പിച്ച് കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുനടത്തിയ യുകെ മലയാളി ജോബി ജോര്‍ജിനെതിരേ മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസില്‍ ആദ്യ അറസ്റ്റ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തി. കേസില്‍ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള ജോബിയുടെ മാതാപിതാക്കളെയാണ് ഇന്നലെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി ബാബു ജോര്‍ജിന്റെ മകന് യുകെയിലെ ന്യൂകാസില്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ എംബിബിഎസ് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം …
tPm_ns¡XntcbpÅ At\zjWw sF.Pn.]ßIpamdn\v: X«n¸nsâ XpS¡w \m«nð \nóv.
tPm_ns¡XntcbpÅ At\zjWw sF.Pn.]ßIpamdn\v: X«n¸nsâ XpS¡w \m«nð \nóv.
kz´wteJI³ eï³:bpsIbnð _nkn\kv ]¦mfn¯w hmKvZm\w sNbvXpw hnk hmKvZm\w \S¯nbpw tImSn¡W¡n\p cq] X«nsbSp¯ tIm«bw kztZin XS¯nð tPm_n tPmÀPns\XntcbpÅ tIkpIfpsS At\zjW¨paXe a[ytaJem sF.Pn.]ßIpamdn\v. Un.Pn.]n tP¡_v ]póqknsâ \nÀtZis¯¯pSÀómWnXv. hniZamb At\zjWamWv tIknð ]ptcmKan¡pósXópw tPm_nbpsS _nkn\kv ]¦mfnIsf¡pdn¨pw At\zjWw \S¯nbmte X«n¸nsâ hniZmwi§Ä hyàamIqshópw sF.Pn ]dªp. tPm_ns¡m¸w …
തട്ടിപ്പ് പൊളിഞ്ഞതോടെ വാട്ടര്‍ലില്ലി അസോസിയേറ്റ്‌സും വെള്ളത്തില്‍
തട്ടിപ്പ് പൊളിഞ്ഞതോടെ വാട്ടര്‍ലില്ലി അസോസിയേറ്റ്‌സും വെള്ളത്തില്‍
ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നൂറുകണക്കിനു മലയാളികളില്‍ നിന്നായി കോടികള്‍ തട്ടിയെടുത്ത് ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ച ജോബി ജോര്‍ജിനെതിരേ നിയമക്കുരുക്കുകള്‍ മുറുകിയതോടെ, പണം നല്കുന്നവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളും വെള്ളത്തിലായി. നഷ്ടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കടകള്‍ കണ്ടെത്തി, ഉടമയുമായി ഗുഡാലോചന നടത്തി ലാഭം പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടിയ ശേഷം ഏതെങ്കിലുമൊരു മലയാളിയുടെ തലയില്‍ കെട്ടിവയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇയാളുടെ തന്ത്രം. ഇതിനാല്‍ …
tPm_ns¡Xnsc bpsIbnð \nópw Ggp ]cmXnIÄ IqSn
tPm_ns¡Xnsc bpsIbnð \nópw Ggp ]cmXnIÄ IqSn
X«n¸pkm{amPy¯n\pSa tPm_n tPmÀPns\Xntc ]cmXn{]fbw. tPm_nbpsS X«n¸n\ncbmbn Imðe£w ]uïv hoXw AôphÀjw ap¼v \ãs¸«v Ggpt]À Cóse ]cmXnbpambn aqhmäp]pg t]meokns\ kao]n¨p. _nkn\kv ]mÀSvWÀjn¸v hmKvZm\wsNbvXv 2005 emWv Chcnð \nópw tPm_n ]Ww ssI¸änbXv. ]nónSv kw`hn¨sXñmw ]XnhpIY. ]Whpw t]mbn, tPm_nbpsS `ojWnbpw Gðt¡ïnhóp. hniZamb ]cmXn kaÀ¸n¡m³ aqhmäp]pg …
tPm_nbpsS tIkp hmZn¡m³ cmw PTvaem\n cwK¯v- !
tPm_nbpsS tIkp hmZn¡m³ cmw PTvaem\n cwK¯v- !
Cw¥ïnð Fw._n._n.Fkv ]T\¯nsâbpw _nkn\kv ]mÀSvWÀjn¸nsâbpw t]cnð aebmfnIfnð\nóp tImSnIÄ X«nsbSp¯ tIknse apJy{]Xnbmb hntZi aebmfn tIm«bw XS¯nð tPm_n tPmÀPns\XntcbpÅ tIkt\zjWw DS³ s{sIw{_môv GsäSp¡pw. {]XnhntZi¯mbXn\mð CâÀt]mÄ DÄs¸sSbpÅ GP³knIfpsS tkh\w e`yamIpóXv ]cnKWn¨mWnsXóv DóXt]meokv hr¯§Ä kqNn¸n¨p. AXn\nsS tPm_nbpsS tIkv hmZn¡m³ C´ybnse Gähpw {]ikvX\mb {Inan\ð A`n`mjI³ …
Hcpe£w hoXw \evIn cïptIkpIÄ HXp¡nbt¸mtg¡pw Ducm¡pSp¡mbn 88 e£¯nsâ ]pXnb tIkv
Hcpe£w hoXw \evIn cïptIkpIÄ HXp¡nbt¸mtg¡pw Ducm¡pSp¡mbn 88 e£¯nsâ ]pXnb tIkv
hnkbpw _nkn\kv ]¦mfn¯hpw hmKvZm\w sNbvXv \nch[n aebmfnIsf ]ngnªv tImSoizc\mb tPm_n tPmÀPv XS¯nð X\ns¡XntcbpÅ tIkpIÄ Hmtcmómbn ]Ww \evIn H¯pXoÀ¡m³ {ian¡póp. Hcp e£wcq]bpsS X«n¸v tIkv ]dªv XoÀ¡pt¼mtg¡pw Hcp tImSncq]bpsS X«n¸v tIkv tPm_ns¡Xntc DbÀóphcnIsbóXmWv aqhmäp]pg t]meokv ap¼msI \S¡póXv. hnZymÀYnhnk hmKvZm\w sNbvXv Btcbpw bpsIbnte¡p …
Nm\ð\yqkv Cw]mÎv: tPm_n tPmÀPv kuZnbnse ]nSnIn«m¸pÅntbm?
Nm\ð\yqkv Cw]mÎv: tPm_n tPmÀPv kuZnbnse ]nSnIn«m¸pÅntbm?
dn{Iq«v-saâv X«n¸phgnbpw h³km¼¯nI XncnadnIÄ hgnbpw tImSnIÄ X«n¨ aebmfn Z¼XnIfmb tPm_n tPmÀPn\pw `mcy kp\ntamÄ¡psaXntc tIcf t]meokv ep¡vHu«v t\m«okv ]pds¸Sphn¨ hnhcw ]pdwtemIadnbpóXv F³.BÀ.sF aebmfn, aebmfnhnj³ tUm«v tImw Fóo am[ya§fneqsSbbncpóp. Cu kw`hw tIcf¯nse h³InS am[ya§fpw hnjzðaoUnbmbpw GsäSp¯tXmsS X«n¸phocsâ IqSpXð X«n¸pIÄ Zn\w{]Xn ]ckyambns¡mïncn¡pIbmWv. hnjzðaoUnb …
tIkpXoÀ¡m³ B`y´ca{´nbpsS aI³ thtWm AtXm tI{µ ^n\m³kv- sk{I«dn thtWm …tPm_nbpsS XamiIÄ XpScpóp
tIkpXoÀ¡m³ B`y´ca{´nbpsS aI³ thtWm AtXm tI{µ ^n\m³kv- sk{I«dn thtWm …tPm_nbpsS XamiIÄ XpScpóp
bpsIbnð saUn¡ð koäv hmKvZm\w sNbvXpw _nkn\kv ]¦mfn¯w \evInbpw tImSn¡W¡n\p cq]bpsS X«n¸p\S¯nb tPm_n tPmÀPv, IpSp§psaóv Dd¸mbtXmsS DóX cm{ãob_豈 Dsïóv `ojWns¸Sp¯n At\zjW DZtymKØsc I_fn¸n¡m³ {iawXpS§n. aqhmäp]pg kztZin _m_p tPmÀPnsâ aI\v bpsIbnð Fw._n._n.Fkv AUvanj³ \evImsaóv hmKvZm\wsNbvXv cïptImSnbne[nIw cq] kz´am¡nb tIknemWv tIm«bw Iñd XS¯nð …
ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് ആരു മണികെട്ടും?
ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് ആരു മണികെട്ടും?
എലിയും പൂച്ചയും കളി തുടങ്ങിവച്ചത് വിഎസ് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആരാണ് എലി ആരാണ് പൂച്ച എന്നതിലായിരുന്നു കഴുതകളായ പൊതുജനത്തിന് സംശയം. ഇപ്പോള്‍ നടപടി, ഇപ്പോള്‍ നടപടി എന്നു പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങള്‍ വിഎസിനെ പേടിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേയായി. എന്നാല്‍ പിന്നെ നടപടി വരട്ടെ അപ്പോള്‍ കാണാം എന്നായി വിഎസ്. കാത്ത് കാത്തിരുന്ന് നടപടി …
XdhmSv XosdgpXnbpw X«n¸v: X«nsbSp¯ ]WwsImïv tPm_n kzImcy_m¦pw XpS§n
XdhmSv XosdgpXnbpw X«n¸v: X«nsbSp¯ ]WwsImïv tPm_n kzImcy_m¦pw XpS§n
hntZi¯v _nkn\kv Ahkc§fpw ]T\kuIcyhpw hmKvZm\w sNbvXv tImSn¡W¡n\p cq]bpsS X«n¸v \S¯nb bpsIbnse \yqImknð aebmfn kz´wXdhmSv XosdgpXn X«n¸v \S¯n. tIm«bw \oïqÀ XS¯nð tPm_n tPmÀPv \new\nI¯n hoSv \nÀan¨ tIknepw Btcm]Whnt[b\msWóv \m«pImÀ ]dbpóp. \new\nI¯n hoSp]WnbpóXn\v tIcf¯nð \nehnepÅ ISp¯ \nba§Ä adnIS¡póXn\mWv tPm_n kz´w XdhmSv Xsâ …