1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ലണ്ടന്‍ മിഴി തുറന്നു; സ്റ്റാര്‍ട്ട്ഫോര്‍ഡില്‍ ഇനി ഉത്സവരാവുകള്‍
ലണ്ടന്‍ മിഴി തുറന്നു; സ്റ്റാര്‍ട്ട്ഫോര്‍ഡില്‍ ഇനി ഉത്സവരാവുകള്‍
പുതിയ വേഗം പുതിയ ഉയരം എന്നതാണ് ഓരോ ഒളിംപിക്സിന്‍െറയും മുദ്രാവാക്യം. അതേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇതാ ഒളിംപിക്സിനു വേദിയാവുന്ന ലണ്ടനും കുതിക്കുന്നു.
ലുക്ക് ഔട്ട്‌ നോട്ടീസിലെ പ്രതി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സംരക്ഷണത്തില്‍ ?
ലുക്ക് ഔട്ട്‌ നോട്ടീസിലെ പ്രതി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സംരക്ഷണത്തില്‍ ?
വ്യവസായി ചമഞ്ഞ് യു കെ മലയാളികള്‍ അടക്കം അനേകം ആളുകളെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ യു കെയിലെ ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമം സംരക്ഷിക്കുന്നതായി സൂചനകള്‍. ..പ്രശസ്ത കായികതാരത്തിന്റെ ഭര്‍ത്താവായ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ബിനാമിയായ ന്യൂകാസിലിലെ ഒരു പത്രക്കാരനും ചേര്‍ന്നാണ് കേരള പോലീസ്‌ ലുക്ക്‌ ഔട്ട്‌ നോട്ടീസ്‌ പുറപ്പെടുവിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാന്‍ …
ചിതയെരിഞ്ഞടങ്ങി ആളാരവം ഒഴിഞ്ഞു, കൂടുവിട്ടുപോയ അരുമക്കിളിയുടെ ഓര്‍മ്മയില്‍ അവര്‍ മൂവര്‍ മാത്രമായി
ചിതയെരിഞ്ഞടങ്ങി ആളാരവം ഒഴിഞ്ഞു, കൂടുവിട്ടുപോയ അരുമക്കിളിയുടെ ഓര്‍മ്മയില്‍ അവര്‍ മൂവര്‍ മാത്രമായി
ഓര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം ബാക്കി നിര്‍ത്തി വിശാല്‍ യാത്രയായിട്ട് ഇന്ന് മൂന്ന് ദിവസമായി. മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞുനിന്ന വിശാലിന്റെ മുഖം മെല്ലെ മറഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പകപോക്കലിന്റെയും
tPm_ns¡Xntc ]cmXn{]fbw: KÄ^v aebmfnbnð \nópw ]nSn¨p]dn¨Xv 85500 ]uïv
tPm_ns¡Xntc ]cmXn{]fbw: KÄ^v aebmfnbnð \nópw ]nSn¨p]dn¨Xv 85500 ]uïv
bp sIbnð Xmakn¨v \m«nepw hntZi¯papÅ aebmfnIsf I_fn¸n¨v tImSn¡W¡n\p cq] kz´am¡n BÀ`mSPohnXw \bn¡pó aebmfn Z¼XnIÄs¡Xntc ]cmXn{]hmlw. bpsIbnse \yq Imknð kÀhIemimebnð aI\v Fw _n _n Fkv {]thi\w hmKvZm\w sNbvXv apShqÀ kztZin _m_p tPmÀPns\ I_fn¸n¨ tIknse At\zjWamWv tIm«bw Iñd XS¯nð tPm_n tPmÀPv (32), …
]{X¡mcsâ hmÀ¯ hnizkn¨v X«n¸pImcsâ _nkn\kv ]¦mfnbmhm³ ]Ww apS¡nb bp sI aebmfnIÄ ]cn{`m´nbnð
]{X¡mcsâ hmÀ¯ hnizkn¨v X«n¸pImcsâ _nkn\kv ]¦mfnbmhm³ ]Ww apS¡nb bp sI aebmfnIÄ ]cn{`m´nbnð
bp sI aebmfnIÄ AS¡apÅhcpsS tImSn¡W¡n\v cq] X«n¨ kw`h¯nð bp sIbnse aebmf Hm¬sse³ am[ya¯n\pw ]s¦óv Bt£]w .Hcp hÀjw ap³]v hsc \yqImknense NneÀ¡v am{Xw Adnbmambncpó hnhmZ hyhkmbnsb bp sI aebmfnIÄ¡v ]cnNbs¸Sp¯nbXv Cu Hm¬sse³ ]{XamWv.h³InS I¼\nIÄ ]pXpXmbn amÀs¡änð Dð¸ó§Ä temôv sN¿póXv t]msebmbncpóp bph …
\yqImknð X«n¸pImcs\Xnsc t]meoknð ]cmXnIfpsS s]cpag¡mew
\yqImknð X«n¸pImcs\Xnsc t]meoknð ]cmXnIfpsS s]cpag¡mew
_nkn\Ênð ]¦mfn¯hpw, hntZi kÀhIemimebnð DóX ]T\¯n\p {]thi\hpw hmKvZm\w sNbvXv tImSnIÄ X«nsbSp¯ tIknð {]XnIfmb {]hmkn aebmfn Z¼XnIÄs¡Xntc aqhmäp]pg t]meoknð ]cmXn{]hmlw. CbmfpsS X«n¸n\ncbmb Ccp]tXmfw t]À CXn\Iw ]cmXnbpambn t]meoknse¯nbn«pïv. bpsIbnð \nópw, KÄ^v cmPy§fnð \nópw Csabnð hgnbpw ]cmXnIÄ {]hln¡pópïv. tImXawKew kztZinbnð \nóv \mep e£w …
X«n¸v hmÀ¯ \m«nepw ]m«mbn,Hmim\ ]mSpó UK bnse am[ya ]¦mfn¡v sau\w
X«n¸v hmÀ¯ \m«nepw ]m«mbn,Hmim\ ]mSpó  UK bnse am[ya ]¦mfn¡v sau\w
dn{Iq«vsaâv /_nkn\kv ]¦mfn¯w Fó t]cnð UK aebmfn tImSnIÄ X«nb hmÀ¯ tIcf¯nse am[ya§fnð NqSpÅ hmÀ¯.at\mca,amXr`qan ,Zo]nI,tZim`nam\n XpS§nb ]{X§Ä h³ {]m[m\yt¯msS Cu hmÀ¯ {]kn²oIcn¨p.Cbmsf Xncªv ep¡v Hu«v- t\m«okv- Cd¡nbn«v Znhkw aqómbn«pw Cu X«n¸pIÄ¡v Hmim\ ]mSpó bpsIbnse Hcp Hm¬sse³ ]{Xw CXphsc CXpkw_Ôn¨ hmÀ¯ …
hnhmZ hyhkmbnbpsS As¡uïnð 20 amkw sImïv 18 tImSncq]
hnhmZ hyhkmbnbpsS As¡uïnð   20 amkw sImïv  18 tImSncq]
  >bpsIbnse \yqImknð kÀhIemimebnð Fw_n_nFkv {]thi\w hmKvZm\w sNbvXpw eï\nð hnhn[ _nkn\kv kwcw`§fnð ]¦mfnbm¡msaópw hmKvZm\wsNbvX tImSnIÄ X«nb tIknð At\zjWw t\cnSpó \yqImknð aebmfnbpsS A¡uïnte¡v Ccp]Xpamkw sImïv HgpInsb¯nbXv 18 tImSnbne[nIw cq]. 2010 sk]väw_À apXð 2012 G{]nð hscbpÅ Imebfhnse IW¡mWnXv. tIcf¯nse Hcp kzImcy _m¦nepÅ …
മനസ്സില്‍ മലിനത നിറയ്ക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങള്‍
മനസ്സില്‍ മലിനത നിറയ്ക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങള്‍
"നിങ്ങള്‍ക്ക് ജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതാന്തസ്സിന്റെ പോരായ്‌മകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതു ശരിയാണോ"? ഔട്ട്ലുക്ക് മാസികയുടെ പുതിയ ലക്കത്തില്‍
യുക്മ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വേദി മിഡ്ലാണ്ട്സില്‍ വച്ചാല്‍ പ്രയോജനം തദ്ദേശീയര്‍ക്ക് മാത്രമെന്ന് സിബി തോമസ്‌
യുക്മ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വേദി  മിഡ്ലാണ്ട്സില്‍ വച്ചാല്‍ പ്രയോജനം  തദ്ദേശീയര്‍ക്ക് മാത്രമെന്ന് സിബി തോമസ്‌
അടുത്ത മാസം 12 ന് നടക്കുന്ന യുക്മ ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ വേദി കേംബ്രിഡ്ജില്‍