1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Zn-h-k-¯nð 11 a-Wn-¡qÀ I-¼yq-«-dn-\v ap-ónð, {_n-«o-jp-Im-cnð t\{X-tcm-K-§Ä hÀ-²n-¡p-óp
Zn-h-k-¯nð 11 a-Wn-¡qÀ I-¼yq-«-dn-\v ap-ónð, {_n-«o-jp-Im-cnð t\{X-tcm-K-§Ä hÀ-²n-¡p-óp
{_n-«o-jp-ImÀ Zn-h-k-¯nð i-cmi-cn ]Xn-s\m-óv a-Wn-¡qÀ kv-{Io-\n\v ap-ónð sN-e-h-gn-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. I-¼yq«À, em]v-tSm¸v, Sm-»äv, sam-ss_ð-t^m¬, C-_p-¡v, Sn-hn Xp-S-§n-h-bv-¡v ap-ónð H-cp {_n-«o-jp-Im-c³ i-cm-i-cn 77.3 a-Wn-¡q-dp-IÄ sN-e-h-gn-¡p-ó-Xm-bm-Wv dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-ó-Xv.
\yqImknenð tIm«bw kztZin acWaSªp
\yqImknenð tIm«bw kztZin  acWaSªp
\yqImknenð tIm«bw kztZinbmb tPmbv tPmÀÖv (tPmbn¨³- 42) acWaSªp.{]talapïmbncpó tPmbnbpsS Imense apdnhnð Dïmb AWp_m[sb XpSÀómWv- acWw kw`hn¨Xv. `mcy adnbm½ \yqImknð {^oam³ F³F¨vFkv tlmkv]näense Ìm^v \gv-kmWv. H³]Xv hÀjw ap¼mWv tPmbnbpw IpSpw_hpw bpsIbnse¯nbXv. \yqImknð F³F¨vFkv {SÌnð tPmen sN¿pIbmbncpóp. AtXkabw tPmbn acn¡m\nSbmbXv F³F¨vFknsâ A\mØ …
H-scm-ä Cw-¥o-jv Ip-«n t]m-ep-anñm-sX B-ôv ss{]a-dn kv-Iq-fp-IÄ
H-scm-ä Cw-¥o-jv Ip-«n t]m-ep-anñm-sX B-ôv ss{]a-dn kv-Iq-fp-IÄ
{_n-«-\n-se A-ôv ss{]a-dn kv-Iq-fp-I-fnð Cw-¥o-jv am-Xr-`m-j-bm-bp-Å H-scm-ä Ip«n-t]mepw ]Tn-¡p-ón-sñ-óv dn-t¸mÀ«v. {_n-«-\n-se 240 Hm-f-w kv-Iq-fp-I-fnð 90 i-X-am-\-t¯m-f-w hn-tZi-¯v \n-óv Ip-Sn-tbdn-b Ip-«n-I-fm-Wv ]Tn-¡p-ó-sX-ópw I-gn-ª Znh-kw ]p-d-¯p-hn-« I-W-¡p-I-fnð Nq-ïn-¡m-«póp.
Xrs¡mSn¯m\¯n\v PÀa\nbnð \nsómcp acpaI³
Xrs¡mSn¯m\¯n\v PÀa\nbnð \nsómcp acpaI³
N§\mticn Xrs¡mSn¯m\w kztZinIfmb tIm«apdn aWtað tPmÀPpIp«n¡pw tdmk½bv¡pw PÀa\nbnð \nsómcp acpaI³.ChcpsS aIfmb \nÀaebv¡v anópsI«m³ ISð ISsómcp hcs\¯n. PÀa\nbnse temdmlnð Unkv{SnÎv kztZinbmb BZw amänknbmWv \nÀaebv¡v Xmen NmÀ¯nbXv. \nÀae kznävkÀe³Unse bqWnthgvknän Ivfn\nIv eoÌmfnse \gvkmWv. t]mfïv kztZinIfmb tPmÀPv amänkn¡v-sXtck Z¼XnIfpsS aI\mWv BZw amänkn¡v. PÀa\nbnse …
CcpfSª {]hmk PohnX§Ä! ]c¼c Bcw`nbv¡póp.
CcpfSª {]hmk PohnX§Ä! ]c¼c Bcw`nbv¡póp.
{]hmk PohnX¯nsâ kpJ- ZpxJ§fpsS bnSbnð bp sI aebmfn kaql¯nse ASn¡nsS DïmIpó A]IS§fpw..
കേരളത്തില്‍ നിന്നും മുങ്ങിയ രണ്ടു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ യുകെയിലെ മാഫിയയുടെ സംരക്ഷണത്തില്‍ ?
കേരളത്തില്‍ നിന്നും മുങ്ങിയ രണ്ടു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ യുകെയിലെ മാഫിയയുടെ സംരക്ഷണത്തില്‍ ?
കേരളത്തില്‍ നിന്നും ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ അപ്രത്യക്ഷരായ രണ്ടു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ മാഞ്ചസ്റ്ററില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മലയാളത്തിലെ പത്രപ്രവര്‍ത്തനരംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയരായ ഈ രണ്ടുപേരും സഹപ്രവര്‍ത്തകരെപ്പോലും അറിയിക്കാതെ ഒരാഴ്ചമുമ്പ് കേരളത്തില്‍ നിന്നും യുകെയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു
ജീവിതം വഴിമുട്ടിയപ്പോള്‍ മരിക്കാന്‍ വരെ തയ്യാറായ കോതമംഗലം സമരനായികമാര്‍
ജീവിതം വഴിമുട്ടിയപ്പോള്‍ മരിക്കാന്‍ വരെ തയ്യാറായ കോതമംഗലം സമരനായികമാര്‍
കേരളസമൂഹത്തെ ഇളക്കി മറിച്ചതാണ് കോതമംഗലത്ത് നടന്ന നേഴ്‌സുമാരുടെ സമരം. ജീവന്‍ സമരായുധമാക്കിയ മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികള്‍. ആരായിരുന്നു ആ മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികള്‍? എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം..?
കരയുന്ന മാലാഖമാര്‍
കരയുന്ന മാലാഖമാര്‍
നഴ്‌സുമാരെ മാലാഖമാര്‍ എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കാറ്. ഒരു തരത്തില്‍ അത് ശരിയുമാണ്. ആശുപത്രി കിടക്കയില്‍ മരണം കാത്ത് കഴിയുന്ന രോഗിയുടെ ജീവന് സ്‌നേഹമെന്ന വിളക്ക് കൈയ്യിലേന്തി കാവല്‍ നില്‍ക്കുന്ന മാലാഖമാര്‍. എന്നാല്‍ സ്വന്തം ജീവിതത്തില്‍ അവര്‍ നേരിടുന്ന ദുരിതം കാണാന്‍ അധികാരികള്‍ക്ക് കണ്ണില്ലാതെ പോകുന്നു....
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം. പക്ഷേ, ……കാണേണ്ട കാഴ്ചകള്‍ ഇതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേതാണ്‌…
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം. പക്ഷേ, ……കാണേണ്ട കാഴ്ചകള്‍ ഇതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേതാണ്‌…
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 66 ആം ബാക്കിപത്രം .ആഘോഷത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും ഈ വേളയിലും നമുക്ക് പങ്കിടാം കുറിച്ചു നേരം ഈ ദുഖവും ,കാരണം അവരും നമ്മുടെതാണ്‌" എന്ന് വിലപിക്കുന്നവരോട്...... വേദനിക്കുന്നവരോടു ഐക്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടു രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ
വീണ്ടുമൊരു ഗാന്ധി ഈ മണ്ണില്‍ പിറക്കുമോ ?
വീണ്ടുമൊരു ഗാന്ധി ഈ മണ്ണില്‍ പിറക്കുമോ ?
‘ദുര്‍ബലന്റെ ആയുധമാണ് ഹിംസ ;ശക്തന്റെതാകട്ടെ അഹിംസയും. സ്‌നേഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുക്ക് എതിരാളിയുടെ മേല്‍ വിജയം ഉറപ്പിക്കാനാവൂ ‘എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ശാന്തി ദൂതന്‍, മഹാത്മാവായ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗാന്ധിജി . ഗാന്ധിജി, മത മൈത്രിക്കും സദ്ഭാവനൈക്കും ധാര്‍മീകമൂല്യങ്ങള്‍ക്കും സര്‍വഥാ കാലാതിവര്‍ത്തിയായ, സമഗ്ര ജീവിത സ്പര്‍ശിയായ ഒരു പ്രയോഗ ശാസ്ത്രം ലോകത്തിനു സമ്മാനിച്ചു ‘അഹിംസ ‘.അഹിംസ എന്ന …