1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
\gvkpamcpsS ASnØm\ i¼fw: kp{]ow tImSXn CSs]Spóp
\gvkpamcpsS ASnØm\ i¼fw: kp{]ow tImSXn CSs]Spóp
\nba{]ImcapÅ ASnØm\ i¼f¯nepw Xmsg ssI]än \gvkpamÀ tPmensN¿póXns\Xnsc F´p \S]SnIfmWv kzoIcn¨sXóv kp{]ow tImSXn Khs×ânt\mSv Bcmªp. aZ³ _n. temIpÀ, DZbv bp. efnXv FónhcS§nb kmaqly \oXn Unhnj³ _ômWv hmZ¯n\nsS tNmZyapóbn¨Xv. _ôv tI{µ BtcmKy a{´mebt¯mSv \gvkpamcpsS NqjWw XSbpóXn\mbn kzoIcn¨n«pÅ \S]SnIfpsS hniZhnhc§Ä lmPcm¡m³ Bhiys¸«p. cmPys¯ …
Ft_mf hne¡ns\ shñphnfn-¨v Atacn¡³ \-gvkv \S¯nb ssk¡nÄ khmcn
Ft_mf hne¡ns\ shñphnfn-¨v Atacn¡³ \-gvkv \S¯nb ssk¡nÄ khmcn
>Ft_mf hym]Iambn ]SÀóp]nSn¨ kntbc entbmWnð tcmKnIsf ip{iqjn¨phcnIbmbncpóp 33 Imcnbmb \gvkv Imkn lnt¡m-Ivkv,BtcmKyhIp¸v A[nIrXcpsS Ft_mf {]Xntcm[ \nÀt±i§sf AhKWn¨v Atacn¡³ \gvkv sIâv SuWnð ssk¡nfnð NpänbSn¨p.
85 i-X-am-\w t\-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-Ifpw ]T-\-t¯m-sSm-¸w tPm-en sN-¿m³ \nÀ-_-Ôn-X-cm-b-h-À
85 i-X-am-\w t\-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-Ifpw ]T-\-t¯m-sSm-¸w tPm-en sN-¿m³ \nÀ-_-Ôn-X-cm-b-h-À
eï³: {_n-«-Wn-se t\-gv-knw-Kv hn-Zym-À-°n-IÄ `-£-W-¯n\pw a-äp sN-e-hp-IÄ-¡p-am-bn tPm-en sN-t¿-ïn h-cp-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«v. bp-sI an-d-dm-Wv t\-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS {]-iv-\-§Ä kw-_-Ôn-¨v A-t\zj-Ww \S-¯n dn-t¸mÀ-«v ]pd-¯v hn-«n-cn-¡p-óXv. an-dÀ ]pd-¯v hn-«n-cn-¡p-ó hmÀ-¯ {]-Im-cw 85 i-X-am-\w t\-g-v-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-I-fpw ]T-\-t¯m-sSm-¸w a-äv tPm-en-Ifpw sN-¿p-óp-ïv. ]T-\-t¯m-sSm-¸w tPm-en sN¿p-I Fó-Xv t\-gv-knw-Kv …
സ്വകാര്യാശുപത്രി അധികൃതരുടെ പീഡനം: നഴ്‌സുമാരെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും കൈവിട്ടു
സ്വകാര്യാശുപത്രി അധികൃതരുടെ പീഡനം: നഴ്‌സുമാരെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും കൈവിട്ടു
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ബോണ്ട് സമ്പ്രദായം, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ പിടിച്ചുവയ്ക്കല്‍ തുടങ്ങിയ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നേഴ്‌സുമാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി തള്ളണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.
ബ്രിട്ടനില്‍ മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ സംഘടന ആവശ്യമോ ? നിങ്ങള്‍ പറയൂ
ബ്രിട്ടനില്‍  മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ സംഘടന ആവശ്യമോ ? നിങ്ങള്‍ പറയൂ
ബ്രിട്ടനില്‍ മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ സംഘടന ആവശ്യമോ ? നിങ്ങള്‍ പറയൂ
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌ ദൈവിക വേഷം ധരിച്ച ചെകുത്താന്മാരോ ?
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌ ദൈവിക വേഷം ധരിച്ച ചെകുത്താന്മാരോ ?
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌ ദൈവിക വേഷം ധരിച്ച ചെകുത്താന്മാരോ ?
ഇവരുടെ കൈകള്‍ക്ക് താങ്ങാവേണ്ടത്,ഇവരുടെ കണ്ണീര്‍ ഒപ്പേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയല്ലേ
ഇവരുടെ കൈകള്‍ക്ക് താങ്ങാവേണ്ടത്,ഇവരുടെ കണ്ണീര്‍ ഒപ്പേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയല്ലേ
ഇവരുടെ കൈകള്‍ക്ക് താങ്ങാവേണ്ടത്,ഇവരുടെ കണ്ണീര്‍ ഒപ്പേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയല്ലേ;നഴ്സിംഗ് സമരത്തിന്‌ UK നഴ്സുമാരുടെ പിന്തുണ