1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 7, 2013

e-ï³: Pq¬ cïmw Xob-Xn k-«-\nð lr-Z-b-LmX-s¯ Xp-SÀ-óv a-c-W-a-S-ª F-d-Wm-Ip-fw kz-tZ-in \n-[n³ Bâ-Wn–bpsS(26) ar-X-i-co-cw sNm-Æmgv-N ( 11þ06þ13)H-cp a-Wnb-v¡v s]m-Xp ZÀ-i-\-¯n-\v h-bv-¡pw. Xp-SÀóv ]-tcX-sâ B-ß-im-´n-bv-¡m-bp-f-f hn-ip-²-IpÀ-_m-\bpw {]-tXy-I {]mÀ-°-\-Ifpw an¨mw skâv ]o-äÀ B³-Uv skâv t]m-Ä I-t¯m-en-¡m ]-f-fnbnð\-S¡pw.]n-óo-Sv ar-X-tZ-lw _p-[-\mgv-N cm-hn-se \m-«n-te-bv-¡p sIm-ïp t]m-Ipw.\n-[n-sâ B-I-kvan-Iam-b thÀ-]m-Snð k-«³ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj³ (MASS) tIm-ew a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj³, sd-Uv-lnð a-e-bm-f-n A-tkm-kn-tbj³(MARS) Xp-S-§n-b-hÀ A-\p-timN-\w A-dn-bn-¨p.

Pq¬ c-ïmw XobXn  cm{Xn Iq«pImÀs¡m¸w kwkmcn¨psImïncn-¡-th lr-Z-b-Lm-Xw A-\p-`-h-s¸-« \n-Yns\DS³ Xsó B¼pe³kv hnfn¨v Bip]{Xn-bnð F-¯n-s¨-¦n-epw-c-£n-¡m-\m-bnñ. \m-«n-te-bv-¡v ]n-tä Znh-kw Xn-cn-¡m-\n-cn-s¡bp-f-f \n-[n-sâ ac-Ww ho-«p-ImÀ-¡v Xo-cm-th-Z-\-bmbn.AkvUbnð Sow eoUdmbn tPmen sNbvXphcnIbmbncpóp. A-Sp-¯n-sS tPm-en-bnð {]-tam-j³ In«n-b \n-Yn³ G-sd k-t´m-j-hm-\m-bn-cp-óp F-óv Iq-«p-ImÀ ]-d-bp-óp. \m-«n-te-¡v t]m-Ip-ó-Xn-\v ap-tóm-Sn-bmbn tjm-¸nMpw \-S-¯n-bn-cpóp.

\n-[n-\p th-ïn-bp-f-f {]mÀ°-\m ip-{iq-j \-S-¡p-ó ]-f-fn-bp-sS A-{Ukv
St. Peter & St. Paul Church
1 Cranmer Road
Mitcham, Surrey- CR4 4LD 

 

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.