1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 3, 2014

a[pcs¡mXnbòmÀ Pm{KX. ]ôkmc A[nIw AI¯m¡póXv icoc¯nse \ñ sImfkv-t{Smfns\bpw CñmXm¡psaóv KthjIÀ. \ñ sImfkv-t{Smfns\ \in¸n¨v AXns\¡qSn tamiw sImfkv-t{Smfm¡n amäm\pÅ tijn ]ôkmcbv¡psïómWv hmÀhnIv kÀhIemimebnse KthjIcpsS Isï¯ð.

  ¥qt¡mknð \nóv DïmIpó aossYð¥tbmIv-kemWv A]ISIcamb amä§Ä icoc¯nepïm¡póXv. \ñ sImfkv-t{Smsfódnbs¸Spó ssl sU³knän ent¸mt{]m«o³ (F¨vUnFð) sImfkv-t{Smfns\ CXv \in¸n¡pw. icoc¯nse tamiw sImfkv-t{Smfnsâ Afhv Ipdbv¡póXn\v F¨vUnFð sImfkv-t{SmÄ BhiyamWv. tem sU³knän ent¸mt{]m«o³ (FðUnFð) BWv tamiw sImfkv-t{Smfmbn Adnbs¸SpóXv. [a\nIfnð ASnªpIqSn t»m¡pIfpïm¡póXv Cu sImfkv-t{SmfmWv. {lt{ZmK¯n\pw akvXnjv-ImLmX¯n\pw AXv ImcWam-Ipw

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.