1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 19, 2014

Hcp ]u-ïn-sâ ]-gb \mW-bw kÀ-¡mÀ hn-]-Wn-bnð \n-óv ]n³-h-en-¡póp. ]pXn-b cq-]-¯n-ep-Å \mW-bw A-h-X-cn-¸n-¡p-ó-Xn-\m-bn-«m-Wv ]-gb-Xv hn-]-Wn-bnð \n-óv ]n³-h-en-¡p-ó-Xv. _-P-än-\v ap-tóm-Sn-bm-bn Nm³-kn-eÀ tPmÀPv Hmkv-t_mÀ¬ _-¡n-Mv-lmw sIm-«m-c-¯n-se-¯n cm-Ún-sb ]p-Xn-b \m-W-b-¯n-sâ L-S-\ Im-«n A-\p-hm-Zw hm§n. ]pXn-b \m-W-b-¯n-sâ hn-\n-a-bw 2017 Hm-sS B-cw-`n-¡m-\m-Wv kÀ-¡mÀ ]-²-Xn-bn-Sp-ó-Xv.

H-cp ]u-ïn-sâ ]-g-b \m-W-bw Ir-{Xn-a-am-bn \nÀ-½n-¡m³ F-fp-¸-am-Wv, A-¯-c-¯n-em-Wv A-Xn-sâ cq-]-LS\. hn-]-Wn-bnð hym-]-I-am-bn {]-N-cn-¨ hymP \m-W-b-§-fp-sS aqeyw Cñm-Xm-¡p-ó-Xn-\m-Wv kÀ-¡mÀ [r-Xn-]n-Sn-¨v ]pXn-b \m-W-b-¯n-sâ Un-ssk³ A-h-X-cn-¸n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. C-tXm-sS tem-I-¯n-se G-ähpw kp-c-£n-X-am-bn-«p-Å \m-W-b-am-bn amdpw H-cp ]uïv.

bq-tdm-bp-sS \n-d-t¯m-Sv km-Zr-iy-ap-Å c-ïp \n-d-§-fn-em-Wv H-cp ]u-ïn-sâ ]p-Xn-b \mW-bw \nÀ-½n-¨n-cn-¡p-óXv. Cu \mW-bw \n-e-hnð h-cp-ó-tXm-sS \n-e-hn-se ]mÀ-¡nw-Kv ao-ä-dpIÄ, sh³-Unw-Kv sa-jo³, tjm-¸nw-Kv t{Sm-fn F-ón-hbpw ]p-\-{I-ao-I-cn-t¡-ïn h-cpw. ]g-b H-cp ]u-ïv \m-W-b-¯n-sâ cq-]-L-S-\-bn-em-Wv sa-jo-\p-I-Ä \nÀ-½n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. tdm-b-ð anâv ]pd-¯v hn-« I-W-¡p-IÄ {]-Im-cw hn-]-Wn-bn-ep-Å 45 an-ey¬ H-cp ]u-ïv \m-W-b-§-fpw Ir-{Xn-a-am-bn \nÀ-½n-¨-h-bmWv. A-Xmb-Xv hn-]-Wn-bnð e-`y-am-b-Xn-sâ aq-óv i-X-am-\w.

1983 ap-X-em-Wv H-cp ]u-ïv \mW-bw bp-sI-bnð D-]-tbm-Kn-¨v Xp-S-§n-bXv. amÀ-¨v 2013se I-W-¡p-IÄ {]-Im-cw B-sI-bp-Å \m-W-b-§-fp-sS aq-eyw 1.5 _n-ey-WmWv. ]-g-b \mW-bw \nÀ-½n-¡m³ D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó Im-e-¸g-¡w sN-ó km-t¦-Xn-I hn-Zy-bm-Wv Ir-{Xn-a-amb-an \mW-bw \nÀ-½n-¡p-ó-hÀ-¡v k-lm-b-am-bn \n-ón-cp-ó-Xv. ]p-Xn-b 12 h-i-§-fp-Å \mW-bw \nÀ-½n-¨n-cn-¡pó-Xv Câ-t{Kä-Uv sk-Iyq-cn-än sF-Uân-^n-t¡-j³ kn-Ì-t¯m-sS-bmWv. sa-jo-\p-I-fnepw aäpw Cu \m-W-b-¯n-sâ hym-P³ C-«mð A-Xv I-sï-¯m³ km-[n-¡pw. a-äp-Å {_n-«o-jv \m-W-b§-sf t]m-se X-só sl-Uv-kv `m-K-¯v cm-Ún-bp-sS Nn-{X-am-bn-cn-¡pw. sS-bnð-kv `mK-s¯ Un-ssk-\n-\m-bn cm-Py-¯v a-Õ-cw \-S-¯m³ H-cp-§p-I-bm-Wv {S-j-dn.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.