1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 12, 2015

\yqUðln: {]hmknIfpsS Gsd \mfs¯ Im¯ncn¸n\v hncmaamIpóp. {]hmknIÄ¡v C- thmt«m t{]mIv-kn thmt«m A\phZn¡msaóv tI{µw kp{]owtImSXnbnð \ne]mSv Adnbn¨p. Cu Imcy¯nð DS³ Xocpam\w FSp¡Wsaóv kp{]owtImSXn \nÀt±in¨p.

  thm«v kw_Ôn¨ kÀ¡mÀ Xocpam\w kp{]owtImSXn t\cs¯ Bcmªncpóp. tI{µ sXcsªSp¸v I½oj\pw kÀ¡mcpw Cet{ÎmWnIv thm«v \S¸m¡póXv kw_Ôn¨v GItZi [mcWbnse¯nb kmlNcy¯nð C-thm«nwKn\v A\pIqeamb \ne]mSmbncn¡pw kp{]owtImSXnsb Adnbn¡pIsbó dnt¸mÀ«pïmbncpóp. ASp¯ _Päv kt½f\¯nð CXv kw_Ôn¨v \nbat`ZKXn sImïphcm\mWv tI{µ kÀ¡mÀ ]²Xn.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.