1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 6, 2013

BhiyapÅ km[\§Ä
1. sImôp – Ac Intem
2. DÅn – 200 {Kmw
3. ]¨apfIv- 3
4. Côn – sNdnb IjWw
5. shfp¯pÅn – CS¯cw Hsc®w
6. X¡mfn – 1
7. Xo¿ðs¸mSn – 4 tS_nÄ kv]q¬
8. D¸p, Idnth¸ne
9. akme – Ac Sn.kv]q¬

]¨apfIv, DÅn, X¡mfn Ch \of¯nð sNdpXmbn AcnbWw. shfnXpÅn, Côn Fónh NX¨nSpI. tX§, apfIv, añn, Deph, IpcpapfIv Ch hdp¯p Xobevs]mSn X¿mdm¡pI. Xobevs]mSn \ómbn Ac¨pshbv¡Ww. X¡mfn CSpóXn\p ]Icw kzev]w ]pfn ]ngnªv tNÀ¯mepw aXnbmhpw.
]mIw sN¿pó hn[w: Hcp aô«n ASp¸¯psh¨v ISpIv hdp¡pI.AXnte¡p DÅn, Côn, shfp¯pÅn, ]¨apfIv, Idnth¸ne ChtNÀ¯v hgäpI. hr¯nbm¡n sh¨ncn¡pó sImôv IqSn C«p hgäpI. Ac¨v sh¨ncn¡pó Xobevs]mSn, sImôv thhm³ Bhiyamb shůnð Ie¡n tNÀ¡pI. D¸p ]mI¯n\v tNÀ¡pI. sImôp sh´p Ignbpt¼mÄ akmebpw, X¡mfnbpw tNÀ¯v Cf¡n sNdpXobnð AS¨p thhn¡pI.Idn IpdpIn ]mIamIpt¼mÄ Idnth¸ne IqSn C«p ASp¸nð \nópw Cd¡n shbv¡pI.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.