1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 31, 2014

Xncph\´]p-cw: kwL]cnhmÀ kwLSn¸n¡pó LÀ hm¸kns¡Xnsc F³.Un.F a{´nk`mwKamb cmw hnemkv ]mkzm³.

  aX]cnhÀ¯\ {]hÀ¯\§Ä F³ Un Fsb tZmjIcambn _m[ns¨óv ]mkzm³ ]dªp. hnIk\w, AgnaXnapà `cWw XpS§nb APïIfnð \nóv kÀ¡mÀ hyXnNen¨pshópw C¡mcy¯nð LSI I£nIfpsS AXr]vXn ]cnlcn¡m³ {][m\a{´n CSs]SpsaómWv {]Xo£sbópw ]mkzm³ ]-dªp.

  Hcp aebmfw Nm\en\v \ðInb A`napJ¯nemWv F³.Un.F a{´nk`mwKamb ]mkzmsâ {]XnIcWw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.