1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 29, 2014

I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n kw-L-Sn-¸n-¨ Zo-]mh-en B-tLm-j-¯nð Xm-c-am-b-Xv km-a-´ Im-a-dq¬. C-´y³ B-tLm-j-¯n-\v am-äp-Iq-«m³ {]-[m-\-a-{´n-bp-sS `m-cy-sb-¯nb-Xv a-t\m-l-cam-b \o-e km-cn-bnð. A-tXm-sS N-S-§n-se {i-²m-tI-{µ-am-bn am-dp-Ibpw sN-bv-Xp km-a-´ Im-a-dq¬. N-S-§nð a-e-bm-fnI-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn-¨v t¥m-_ð {]-hmkn a-e-bm-fn Iu¬-knð sN-bÀ-am\m-b ku-_p-Ip-cy\pw ]-s¦-Sp-¯p.

I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-bp-sS {^-ïvkv Hm-^v C-´y hn-`m-K-am-Wv NS-§v kw-L-Sn-¸n-¨Xv. kyq«pw ]-c-¼-cm-K-X h-kv-{X-hp-am-bn-cp-óp {U-Êv tIm-Um-bn \ð-In-bn-cp-óXv. Im-a-dq¬ kyq-«v [-cn-s¨-¯n-b-t¸m-gm-Wv km-a-´ km-cn-bp-Sp-¯v F-¯n-b-Xv. A-Xn-Yn-I-fp-sS A-Sp-s¯-¯n {]-tXy-Iw kw-km-cn-¡m\pw km-a-´ ka-bw I-sï-¯n.

{]-[m-\-a-{´nbpw `m-cybpw H-cp-an-¨v sa-gp-Ip-Xn-cn sX-fn-¨-tXm-sS-bm-Wv B-tLm-j-§Ä-¡v Xp-S-¡-am-bXv. Xp-SÀ-óv F-«v aney-tWm-fw h-cp-ó ln-µp-¡Ä cm-Py-¯n-\v \ð-I-p-ó tk-h-\-¯n-\v \-µn ]-dªp-sIm-ïv sN-dp {]-kwKw. G-jy³ hw-i-P\m-b B-Zy-s¯ {_-«o-jv {]-[m-\-a-{´n I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-bnð \n-ómIpw D-ïmhp-I F-ó Im-a-dq-Wn-sâ ]-cm-aÀi-s¯ lÀ-jm-c-h-t¯m-sS-bm-Wv kZ-Êv h-c-th-äXv. F-ómð DS-s\ A-Xv kw-`-hn-¡p-sa-óv I-cp-X-cp-sX-ó Im-a-dq-Wn-sâ X-am-i tI-«v k±-Êv s]m-«n-¨n-cn-¨p.

Xn-¦-fmgvN ssh-Ip-tó-cw A-ô-c ap-Xð F-«v h-sc \-S-ó ]mÀ-«n-bn-te-¡v I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-bp-sS temÀ-Uv s^ð-Uv-am³ Hm-^v Fð-kv-{So-bm-Wv km-_p-Ip-cy-s\ £-Wn-¨Xv. {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq¬ A-S-¡-ap-Å hn-in-ã hy-àn-IÄ-s¡m-¸-am-Wv km-_p-Ip-cy-t\bpw £-Wn¨-Xv F-ópÅ-Xv bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ-s¡m-«m-sI A-`n-am-\n-¡m³ h-I-\ð-Ip-óp.

I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-sb bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-am-bn _-Ôn-¸n-¡p-ó I-®n-bm-bn km-_p Ip-cy³ am-dn-¡-gn-ªp F-ó-Xn-sâ sX-fn-hv Iq-Sn-bm-Wv Cu £Ww. ]mÀ-«n-bp-sS tZio-b k-t½-f-\-¯nepw km-_p Ip-cy³ ]-s¦-Sp-¡p-Ibpw {]-kw-Kn-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-óp. NS-§v I-gn-ª-v {]-[m-\-a{´n km-_p Ipcy-t\m-Spw Ipi-ew tNm-Zn¨p. km-_p Ip-cy-s\ Iq-Sm-sX kv-äm-\n C-½m-\p-h-epw N-S-§nð kw-_-Ôn-¨p. C-´y³ ssl-µ-h k-aql-s¯ {]-Xn-\n-[o-I-cn-¨v ]-c-amÀ-°n \n-tI-X³ {]-knUâv kzm-an Nn-Zm-\-µ k-c-kz-Xn-Pn-bpw N-S-§nð ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-óp.

Zo-]m-hen-tbm-Sv A-\p-_-Ôn-¨v bp-sI-bn-se-¼mSpw ln-µp-¡Ä B-tLm-j-§-Ä kw-Ln-Sn-¸n-¨n-cpóp. C-Xn-sâ Xp-SÀ-¨-bm-bn-«m-Wv {^-ïvkv Hm-^v C-´y Zo-]mh-en B-tLm-jw kw-L-Sn-¸n-¨-Xv. N-S§n-t\m-Sv A-\p-_-Ôn-¨v ln-µp-aX-s¯ Ip-dn-¨p-Å ]pXn-b F³-ssk-t¢m-]oUn-b {]-Imi-\w sN-bv-Xp. ln-µp-aX-s¯ Ip-dn-¨p-Å k-¼qÀ-® hn-h-c-§-f-S-§n-b 11 thm-fy-§-fp-Å t{]m-P-Îm-Wv CXv.

I-gn-ª sh-Ån-bmgv-N {]-[m-\-a-{´n Uu-Wnw-Kv kv-{So-änepw {]-tXy-I Zo-]mh-en ]m-À-«n \-S-¯n-bn-cp-óp. N-S-§v kw-L-Sn-¸n-¨n-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.