1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 16, 2015

{_kðkv: ]mcoknð NmÀen FtÐm hmcnI¡pt\scbpïmb `oIcm{IaW¯n\p sXm«p]nómse _ðPnbhpw `oIcXbpsS \ngenð. `oIcm{IaW¯n\v ]²Xnbn«v kndnbbnð \nsó¯nb cïpt]sc t]meokv Gäpap«enð h[n¨p. `oIc kwL¯nse HcmÄ¡v ]cpt¡än«papïv.

hymgmgvN sshIptócw Ing¡³ _ðPnb¯nse PÀ½³ AXnÀ¯ntbmSv tNÀómbncpóp Gäpap«ð. IgnªbmgvNbnse NmÀen FtÐm B{IaWhpambn _Ôaptïmsbóv ]dbm\mInsñ¦nepw kam\XIÄ XÅn¡fbm\mhnsñóv t]meokv hyàam¡n. kwL¯nse aqópt]cpw _ðPnb³ ]ucòmcmWv.

cmPys¯ t]meokv tÌj\pIÄ e£yam¡n h³tXmXnepÅ `oIcm{IaW¯n\v km[yXbpsïóv A[nImc tI{µ§Ä kqN\ \ðIn. `oIc kwL¯nse ]cnt¡äbmsf t]meokv tNmZyw sNbvXphcnIbmWv. Gäpap«enð t]meokpImÀt¡m ]cnkchmknIÄt¡m ]cnt¡än«nñ.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.