1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 5, 2013

t^kv_p¡v Poh\¡mÀ¡mbn DSa kp¡À_ÀKv 120 anñy¬ tUmfÀ sNehgn¨v Su¬jn¸v \nÀ½n¡póp. Poh\¡mÀ¡mbn hn]peamb skuIcy§fmWv t^kv_p¡v hnñbnð Hcp¡nbncn¡póXv.

B⬠sa³tem FómWv- t^kv-_p¡v- SuWn\v- t]cp \ðInbncn¡póXv-. 6,30,000 NXpc{ibSn hnkv-XoÀ®¯nð \nÀ½n¡pó hnñbnð \o´ð¡pfw, tbmKm skâÀ, kv-t]mÀSv-kv _mÀ, kv-]m, tU sIbÀ Fóo kuIcy§fpïv.

]¯v- G¡dnð ]cóp InS¡póXmbncn¡pw t^kv-_p¡v- Su¬. CXnð 35 kv-äpUntbm ^v-fmäpIfpw 139 Sp s_Uv-dqw bqWnäpIfpw 208 knwKnÄ s_Uv-dqw bqWnäpIfpw 12 {Xo s_Uv-dqw bqWnäpIfpw hn`mh\w sNbv-Xncn¡póp. cïv- hÀj¯n\pffnð t^kv-_p¡v- SuWnsâ \nÀ½mWw ]qÀ¯nbmhpw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.