1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 16, 2015

{_kð-kv: s_ðPnb¯nð cïv Xo{hhmZnIsf h[n¨p. ChÀ kndnbbnð \nsó¯nbhcmsWómWv dnt¸mÀ«pIÄ. ]mcoknse B{IaW§sfs¯¯pSÀóv s_ðPnb¯nð kpc£ IÀi\am¡nbncpóp Cu ]Ým¯e¯nð \Só ]cntim[\bnemWv Xo{hhmZnIsf h[n-¨Xv. ]cpt¡ä Hcmsf AdÌv sNbvXp. ]cntim[\¡nsS A{IanIÄ shSnbpXnÀ¯tXmsSbmWv t]meokv {]Xym{IaWw \S¯nbXv.

  h³ B{IaW§Ä¡v ]²Xnbn«v kndnbbnð \nsó¯nb kwL¯n\mbn t]meokv sXc¨nð DuÀPnXam¡n. {_kðknepw ]cnkc¯pambn cm{XnbnepS\ofw ]cntim[\IÄ \Sóp. k_À_v taJebnð kwibmkv]Zamb kmlNcy¯nð t\cs¯ cïv CÉmanÌpIsf AdÌv sNbvXncpóp.

  s_ðPnb¯nð \nópw 300 e[nIamfpIÄ sF.Fkn.Fkv Xo{hhmZnItfmsSm¸w tNcm³ kndnbbnte¡v t]mbn«psïómWv A[nIrXcpsS IW¡v. ]mcnknð am[ya Øm]\¯n\v t\sc Xo{hhmZn B{IaWapïmbXns\ XpSÀóv s_ðPnb¯nð kpc£ IÀi\am¡nbncpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.