1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ആണവ, മിസൈല്‍ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് കിം ജോംഗ് ഉന്‍ സമ്മതിച്ചായി ജാപ്പനീസ് മാധ്യമം
ആണവ, മിസൈല്‍ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് കിം ജോംഗ് ഉന്‍ സമ്മതിച്ചായി ജാപ്പനീസ് മാധ്യമം
സ്വന്തം ലേഖകന്‍: ആണവ, മിസൈല്‍ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് കിം ജോംഗ് ഉന്‍ സമ്മതിച്ചായി ജാപ്പനീസ് മാധ്യമം. കിം ജോങ് ഉന്നും ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിന്‍പിങ്ങുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം സമ്മതിച്ചതെന്നും ജപ്പാനിലെ പ്രമുഖ പത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. രണ്ടു കൊറിയകള്‍, ചൈന, ജപ്പാന്‍, യുഎസ്, റഷ്യ എന്നീ ആറു രാജ്യങ്ങള്‍ കക്ഷികളായ ചര്‍ച്ച പുനരാരംഭിക്കാന്‍ …
“അങ്ങേനെയാണ് ഞാന്‍ ഹിന്ദുവായത്..,ഒപ്പം കഴുതയും..” ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതി.
“അങ്ങേനെയാണ് ഞാന്‍ ഹിന്ദുവായത്..,ഒപ്പം കഴുതയും..” ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതി.
മിണ്ടാപ്രാണികളായ പശുവും പോത്തും പന്നിയുമൊക്കെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോള്‍ അവയുടെ പേരില്‍ തമ്മില്‍ കലഹിച്ചു മതസ്പര്‍ദ്ധ വളര്‍ത്തുന്നവരുടെ ബുദ്ധിശൂന്യതയിലേക്ക് വിരല്‍ചൂണ്ടുന്ന ഒരു സംഭവം ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യയതി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് പറഞ്ഞു വച്ചു.അതിങ്ങനെ ;                   ‘എനിക്ക് ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒരു പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ …
ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ കിരീടം നൊവാക് ദ്യോക്കൊവിച്ചിന്
ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ കിരീടം നൊവാക് ദ്യോക്കൊവിച്ചിന്
ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ പുരുഷ സിംഗിള്‍സ് കിരീടം നൊവാക്ക് ദ്യോക്കോവിച്ചിന്. ഫൈനലില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരം ആന്‍ഡി മുറെയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ദ്യോക്കോവിച്ച് അഞ്ചാം ഗ്രാന്‍ഡ് സ്ലാം കരീടം നേടിയത്.
HSphnð D®n¡rjvWsâ IpSpw_w Zmcn{Zy¯nemsWó hmÀ¯ hymPsaóv `m-cy
HSphnð D®n¡rjvWsâ IpSpw_w Zmcn{Zy¯nemsWó hmÀ¯ hymPsaóv `m-cy
]me¡mSv : A´cn¨ \S³ HSphnð D®nIrjvW³sd IpSpw_w ISp¯ Zmcn{Z¯nemsWóXv sXämb hmÀ¯bmsWóv A±l¯n³sd `mcy ]ßP ]{Xkt½f\¯nð Adnbn¨p. Ignª Znhk§fnð am[ya§Ä {]Ncn¸n¨ hmÀ¯bnð bmsXmcp kXymhØbpw Cñ. aq¯aIfpambn kwkmcn¨ Nm\ð{]Xn\n[n Imcy§Ä sXämbn Nn{XoIcn¡pIbmbncpópshópw AhÀ ]{Xkt½f\¯nð hyàam¡n.Hcp kzImcy Nm\emWv hmÀ¯ \ðInbncpóXv.   henb k¼s¯mópw …
H-¼-Xmw ¢m-kp-Im-cn-¡v hn-hm-lw: c-ïm-\-Nv-O-\pw \mð-¸-Xv-Im-c³ h-c-\pw A-d-kv-änð
H-¼-Xmw ¢m-kp-Im-cn-¡v hn-hm-lw: c-ïm-\-Nv-O-\pw \mð-¸-Xv-Im-c³ h-c-\pw A-d-kv-änð
hm-Sm-\-¸-Ån : H³-]-Xmw ¢m-kp-Im-cn-sb c-ïm-\-Nv-O-³ \mð-¸-Xp-Im-c-\v hn-hm-lw I-gn-¨p sIm-Sp-¯p.ssi-i-h hn-hm-l \n-tcm-[-\ \n-b-a {]-Im-cw c-ïm-\-Nv-O-\pw hn-hm-lw I-gn-¨-bmt-fbpw t]meokv A-d-kv-äp sNbvXp. c-ïm-\-Nv-O³ ]m-e-¡m-Sv ap-S-¸-ñqÀ kz-tZ-in cm-P³ (57), hn-hm-lw I-gn-¨ cm-P³ F-ó hym-P-t¸-cp-Å a-e-¸p-dw a-®-gn, ]-\-¡ð-]-Sn se-\n³ _m-_p (40) F-ón-h-sc-bm-Wv h-e-¸m-Sv kn-sF BÀ. …
`nón¸v A`nam\IcsaóXv kn]nF½nsâ am{Xw \ne]mSv : tZim`n-am\n¡v P\bpK¯neq-sS adp]-Sn
`nón¸v A`nam\IcsaóXv kn]nF½nsâ am{Xw \ne]mSv :  tZim`n-am\n¡v P\bpK¯neq-sS adp]-Sn
sIm¨n : tZim`nam\nbneqsS kn]nFw \-S¯nb hnhmZ teJ\-¯n\v P\bpK¯neqsS kn]nsFbpsS adp]Sn.`nón¸v A`nam\IcamsWóXv kn]nFw \ne]mSv am{XamWv.kn]nsF¡nñm¯ F´v hn¹haqeyamWv kn]nF½n\pÅsXópw ]{Xm[n]À _nt\mbv hn-izw  FgpXnb “`nón¸nsâ I®mSn amänhbv-¡mw’ Fó teJ\¯nð tNmZn¡p-óp.   ]mÀ«n¡I¯v \bkao]\§sfs¨mñn F¡mehpw NÀ¨ Dïmbn«pïv. Fómð AXnsâ t]cnð ]mÀ«n `nón¡WsaóXv amÀIv-knkwse\n\nk¯nsâ A\pim\kañ. …
lpZv-lpZv: B{Ôbv¡v 1000 tImSn [\klmbw
lpZv-lpZv: B{Ôbv¡v 1000 tImSn [\klmbw
hnimJ]«Ww: RmbdmgvN Bªphoinb lpZv lpZv Npgen¡mäv \miw hnX¨ B{Ô{]tZinð 1000 tImSn ASnb´ncklmbw. {][m\a{´n \tc{µ tamUnbmWv ASnb´ncklmbw {]Jym]n¨Xv. B{ÔapJya{´n N{µ_m_p \mbnUphpambn {][m\a{´n NÀ¨ \S¯nbncpóp.   IqSmsX, Zpc´_m[nX {]tZi§fnð thyma\nco£Ww \S¯pIbpw sNbvXncpóp. acn¨hcpsS _Ôp¡Ä¡v cïpe£wcq] hoXhpw ]cnt¡ähÀ¡v 50,000 cq] hoXhpw {][m\a{´nbpsS ZpcnXmizmk …
lpUv-lpUv- Npgens¡mSp¦mäv: B-{Ôm, HUoj Xoc§Ä `oXnap-\¼nð
lpUv-lpUv- Npgens¡mSp¦mäv: B-{Ôm, HUoj Xoc§Ä `oXnap-\¼nð
`pht\-izÀ : B{Ô, HUoi Xocs¯ `oXnbnem¡n Npgen¡mäv `ojWn.lpZv lpZv’ Fóp Pm{KXm hnfn¡pó Npgen¡mäv B{ÔbpsS hS¡³ taJeIfnepw HUnjbnepw F¯psaóv ImemhØm hn`mKw apódnbn¸v \ðIn.    Cóse cmhnse F«cbv¡v D¯c B³Uam³ kap{Z¯nð tI{µoIcn¨ \yq\aÀZw B³Uam³ \nt¡m_mÀ Zzo]pIfpw ISóv temMv sFe³Unte¡p \o§nbXmbmWv Ahkm\ dnt¸mÀ«v. …
C´ybpsS awKÄbm\v- \yqtbmÀ¡v- ssSwknsâ ]cnlmkw
C´ybpsS awKÄbm\v- \yqtbmÀ¡v- ssSwknsâ ]cnlmkw
\yqtbmÀ¡v-: BZy sNmÆmZuXyw Xsó hnPbam¡n C´y temIcmjv-{S§fpsS apónð \nð¡pó C´ysb Ifnbm¡m³ \yqtbmÀ¡v- ssSw-kv- {]kn²oIcn¨ ImÀ«q¬ hnhmZamIpóp. ]{X¯ns\Xntc hwiobmt£]w DbcpIbmWv-.   Fsseäv- kv-t]kv- Iv-fºnð IS¡m³ IópImenbpambn ap«pó C´y³ {KmaoWs\ Nn{XoIcn¨XmWv- hnhmZambncn¡póXv-. C´ym¡mÀ IópImen Iv-fmknepÅhcmsWó ho£WamWv- ]{Xw CXneqsS ]pd¯v- hn«ncn¡pósXómWv- Bt£]w.   …
kÀ¡mÀ D¯chv ewLn¨v As]Iv-kv klIcW Øm]\§fnse \nba\§Ä
kÀ¡mÀ D¯chv ewLn¨v As]Iv-kv klIcW Øm]\§fnse \nba\§Ä
tImgnt¡mSv: As]Iv-kv klIcW Øm]\§fnsebpw, t_mÀUpIfnsebpw \nba\§Ä ]nFkv-knb¡v hnSWw Fó kÀ-¡mÀ D¯chv Øm]\§Ä A«nadn¨p. D¯chnd¡n 19 hÀjw ]nónSpt¼mgpw Ggv As]Iv-kv Øm]\§Ä HgnsI \nba\¯n\mbn GsX¦nepw Øm]\tam t_mÀtUm ]nFkv-knbnte¡v \mfnXphsc Hcp \nba\ ip]mÀibpw \S¯nbn«nñ.   klIcW Øm]\§fnepw t_mÀUpIfnepw ]n³hmXnð \nba\hpw km¼¯nI X«n¸pIfpw XSbpóXn\mWv …