1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 16, 2015

FdWmIpfw Pnñbnse tImetôcn SuWn\v kao]w ]¯v skâv Øehpw hoSpw hnð¸\bv¡v. NpäpaXnepÅ cïv apdn hoSv tImetôcn PpUojyð ^Ìv ¢mkv tImSXn hf¸nð \nópw 250 aoäÀ am{Xw AIsebmWv. FwFÊn saUn¡ð tImfPv Cu ]cnkc¯mWv. hoSnsâ apónse sKbväv hscbpÅ hgn SmÀ sNbvXXmWv. shÅw, sshZypXn t^m¬ XpS§n Fñm kuIcy§fpapïv.

F³F¨nt\mSpw SuWnt\mSpw tNÀóv InS¡pó Cu Øew hnñbv¡pw ^vfmän\psams¡ A\ptbmPyambXmWv. tImfPv, kvIqÄ, ]Ån, SnSnkn, _nFUv tImfPv, ]t¯mfw _m¦pIÄ, C³tUmÀ kvtäUnbw Fónh Cu hoSnsâ ]cnkc§fnembpïv.

9847686178