1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 9, 2015

vtKml-«n: Bkmanð Ggp t_mtUm Xo{hhmZnIsf ssk\yw ]nSnIqSn. kwØm\ t]meokptâbpw ssk\y¯ntâbpw kwbpà \o¡¯nemWv ChÀ ]nSnbnemIpóXv.

  Ignª Unkw_À 22 \v \Só Iq«s¡mebnð 80 ð A[nIw BZnhmknIfmWv sImñs¸«ncpóp. Cu kmlNcy¯nð ssk\yw Xnc¨nð DuÀÖnXam¡nbncp-óp. ]nSnIqSnb Xo{hhmZnIfnð \nópw FsI 47 ssd^nfpIfpw PÀa³, Atacn¡³ \nÀanX ssd^nfpIfpw DÄs¸sS 10 Bbp[§Ä ]nSns¨Sp¯n«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.